Klövern AB (publ) : Klövern offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på NASDAQ OMX Stockholm

2012-04-10

Klövern AB (publ) offentliggjorde den 23 februari 2012 respektive den 29 februari 2012 emission av obligationslån om 500 miljoner kronor respektive 320 miljoner kronor på den svenska marknaden. Båda obligationslånen är treåriga, icke säkerställda och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 4,00 procent.

Klövern har, i enlighet med åtagande i villkoren för obligationslånen, ansökt om notering av obligationslånen på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm. Beräknad första handelsdag är omkring den 13 april 2012.

Med anledning av detta har Klövern upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Klöverns (kelly.corem.se) hemsidor samt på begäran i pappersformat på Klöverns huvudkontor.

Nyköping 10 april 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 14,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,6 miljarder kronor per den 31 december 2011. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2012.