Klövern AB (publ): Klövern offentliggör prospekt och ansöker om notering av hybridobligationslån på Nasdaq Stockholm

2018-07-09

Klövern AB (publ) offentliggjorde den 14 juni 2018 en emission av ett hybridobligationslån om totalt 800 mkr inom ett rambelopp om 1 500 mkr. Hybridobligationslånet har en evig löptid och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter fram till första inlösendagen. Klövern har möjlighet att förtidsinlösa hybridobligationerna den 21 juni 2023 och varje räntebetalningsdag därefter.

Klövern har ansökt om notering av hybridobligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List. Beräknad första handelsdag är den 11 juli 2018.

Med anledning av detta har Klövern upprättat ett prospekt. Prospektet har idag den 9 juli 2018 godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Klöverns (kelly.corem.se) webbplatser samt på begäran i pappersformat på Klöverns kontor i Nyköping.    

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.
 
Denna information är sådan information som Klövern AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 juli 2018 kl. 17:00 CEST.