Klövern AB (publ): Klövern offentliggör erbjudandehandling avseende kontant budpliktsbud till aktieägarna i Tobin Properties

2018-02-23

Klövern AB (publ) (”Klövern”) offentliggör härmed, för sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige ABs, org.nr 556473-1213, (”Budgivaren”) räkning en erbjudandehandling avseende det kontanta budpliktsbud som Budgivaren den 9 februari 2018 kl. 18:30 CET lämnade i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning från den 1 november 2017 (”Takeover-reglerna”) till aktieägarna i Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, (”Tobin Properties”) att överlåta samtliga stamaktier och preferensaktier av serie A i Tobin Properties till Budgivaren. Såsom vederlag erbjuder Budgivaren 22,65 kronor för varje utestående stamaktie och 108,50 kronor för varje utestående preferensaktie av serie A i Tobin Properties som inte redan ägs av Budgivaren (”Erbjudandet”).[1] Tobin Properties aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier (”First North Premier”).

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgänglig på Klöverns webbplats, kelly.corem.se, och på Swedbanks webbplats, www.swedbank.se/prospekt. Erbjudandehandling, en förtryckt anmälningssedel och ett svarskuvert kommer att sändas ut till samtliga aktieägare vars innehav i Tobin Properties är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat kommer inte att erhålla erbjudandehandling eller förtryckt anmälningssedel. Accept av Erbjudandet ska istället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Erbjudandet motsvarar en premie om cirka 11,0 procent jämfört med stängningskursen om 20,40 kronor på First North Premier avseende stamaktierna samt en premie om cirka 0,0 procent jämfört med stängningskursen om 108,50 kronor på First North Premier avseende preferensaktierna av serie A i Tobin Properties den 8 februari 2018. Vidare motsvarar Erbjudandet en premie om cirka 0,0 procent baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 22,64 kronor för stamaktierna samt en premie om cirka 1,2 procent baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 107,26 kronor för preferensaktierna av serie A i Tobin Properties under de senaste tjugo (20) handelsdagarna före offentliggörandet av innehavet, dvs. den 17 januari 2018 då budplikt uppkom.

Tidplan för Erbjudandet
Acceptperioden för Erbjudandet inleds den 26 februari 2018 och avslutas den 26 mars 2018. Observera att komplett anmälningssedel måste vara Swedbank AB tillhanda senast kl. 15.00 CET den 26 mars 2018. Anmälan som skickas med post måste därvid sändas i god tid före sista dagen för acceptperioden. Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart Budgivaren genom Klövern har offentliggjort utfallet av Erbjudandet. Sådant offentliggörande kommer att innehålla ett preliminärt datum för utbetalning av vederlag. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast den 29 mars 2018, förväntas utbetalning av vederlag att vara aktieägaren tillhanda omkring den 4 april 2018. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalning av vederlag genom respektive förvaltare.

Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet. En eventuell förlängning av acceptperioden kommer inte att medföra en fördröjning av redovisningen av likvid till de aktieägare som redan accepterat Erbjudandet. Meddelande om sådan förlängning av acceptperioden för Erbjudandet kommer att offentliggöras av Budgivaren via Klövern genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser.

Viktig information om LEI och NID vid accept
Enligt MiFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna acceptera Erbjudandet. Observera att det är aktieägarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att emissionsinstitutet kan vara förhindrat att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls.

Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Via denna länk hittas godkända institutioner för det globala LEI-systemet: www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations.

För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen ”SE” följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer.

Ansök om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på NID-nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln vid accept.

Tillämplig lag, tvister m.m.
Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller även Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna samt, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och uttalanden om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Tvist rörande Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt med Stockholms tingsrätt som första instans.

Erbjudandet lämnas inte (och inte heller godkänns accept av aktieägare eller någon annan för aktieägares räkning) i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet inte kan ske i enlighet med jurisdiktionens lagar och regleringar.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed bland annat förstås telefax, e-post, telex, telefon eller Internet) i eller till framförallt Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore, Schweiz, Taiwan, Brasilien eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras i eller från framförallt Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA (inkluderat District of Columbia).

Följaktligen kommer inte och får inte detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas per post eller på annat sätt distribueras, vidarebefordras eller på annat sätt sändas till, från eller inom framförallt Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore, Schweiz, Taiwan, Brasilien eller USA (inkluderat District of Columbia). Budgivaren kommer inte att utbetala vederlag enligt Erbjudandet till, eller acceptera anmälningssedlar från framförallt Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore, Schweiz, Taiwan, Brasilien eller USA (inkluderat District of Columbia).

Rådgivare
MAQS Advokatbyrå Stockholm AB agerar juridisk rådgivare till Klövern och Budgivaren i samband med Erbjudandet.

Ytterligare information om Erbjudandet
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2018, klockan 14:00 CET.

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig på kelly.corem.se. Samtliga förfrågningar om Erbjudandet riktas till: Lars Norrby, IR, mobil: +46(0)76-777 38 00, e-post: lars.norrby@klovern.se.

Klövern och Budgivaren i korthet
Klövern är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Klövern äger och förvaltar över 400 fastigheter med en total uthyrningsbar yta på nästan tre miljoner kvadratmeter. Klövern erbjuder sina hyresgäster attraktiva lokaler inte bara i Stockholm, Göteborg och Malmö, utan också i en lång rad av starka regionstäder över hela landet samt i Köpenhamn. Klövern fokuserar främst på kontorsfastigheter, men erbjuder även lokaler för företag och organisationer verksamma inom vård, utbildning och detaljhandel; såväl som inom lager och logistik. Dessutom arbetar Klövern Living med ett antal projekt av bostadsutvecklingskaraktär. Läs mer om Klövern på kelly.corem.se.

Budgivaren är ett svenskt aktiebolag som bildades 1993. Budgivaren har säte och huvudkontor i Nyköping. Budgivaren är ett indirekt helägt dotterbolag till Klövern, vars verksamhet består i att direkt eller indirekt genom koncernbolag bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder effektiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.


Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 14:00 CET.


[1] Det erbjudna vederlaget för aktierna kommer att justeras om Tobin Properties genomför utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning och värdeöverföring.