Klövern AB (publ): Klövern inleder förvärv av egna aktier

2017-07-12

I enlighet med beslut på årsstämma den 26 april 2017 kommer Klövern AB (publ) att inleda förvärv av egna stamaktier av serie B. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma.

På årsstämman bemyndigades styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många egna stamaktier av serie A respektive serie B och preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stamaktier av serie A respektive serie B och preferensaktier efter förvärv, uppgår till högst tio procent av samtliga registrerade aktier i bolaget.

Förvärv kommer att ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Förvärv av egna aktier ger ökade möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Förvärv av egna aktier ger också möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier.

Klövern AB (publ) innehar för närvarande inga egna aktier.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.