Klövern AB (publ) : Klövern har erhållit 98,9 procent av aktierna i Dagon och fullföljer budet

2012-03-05

Klövern offentliggjorde den 6 december 2011 ett erbjudande till aktieägarna i Dagon att förvärva samtliga utestående aktier i Dagon.

Erbjudandet har accepterats av aktieägare representerade 23 340 476 aktier, motsvarande 98,9 procent av rösterna och kapitalet i Dagon. Klövern har inte förvärvat några aktier i Dagon utanför erbjudandet och äger därmed inte några aktier i Dagon förutom dem som lämnats in genom erbjudandet.

Samtliga fullföljandevillkor för erbjudandet har uppfyllts. Klövern har beslutat att förklara erbjudandet ovillkorat och att fullfölja erbjudandet.

Acceptperioden förlängs till den 2 april 2012 för att möjliggöra deltagande i erbjudandet för de aktieägare som ännu inte accepterat. För de aktieägare som väljer att inte acceptera erbjudandet bör noteras att likviditeten i Dagons aktie framöver kommer att vara ytterst begränsad. I och med att Klövern innehar över 90 procent av aktierna i Dagon avser Klövern att inom kort påkalla tvångsinlösen av kvarvarande aktier i Dagon samt verka för en avnotering av Dagons aktie från NASDAQ OMX.

För dem som under ordinarie acceptperiod accepterat erbjudandet kommer redovisning av vederlaget att ske i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, det vill säga omkring den 9 mars 2012. För dem som under den förlängda acceptperioden accepterar erbjudandet kommer redovisning av vederlaget att ske omkring den 11 april 2012.

För mer information hänvisas till det prospekt som offentliggjordes den 13 januari 2012 samt det tillägg som offentliggjordes den 24 februari 2012 och som finns tillgängliga i elektroniskt format på www.fi.se, kelly.corem.se och www.swedbank.se/prospekt.

Nyköping 5 mars 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 14,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,6 miljarder kronor per den 31 december 2011. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2012.