Klövern AB (publ) : Klövern emitterar obligationslån om 650 mkr

2012-10-12

Klövern AB (publ) emitterar ett icke-säkerställt obligationslån med en löptid om fyra år och tre månader på den svenska marknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 400 räntepunkter och har slutligt förfall i januari 2017. Obligationslånet har ett rambelopp om 2 000 mkr.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, däribland förvärv. Klövern kommer att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm.

”Vi är glada att marknaden uppskattar Klövern och vårt arbete. Intresset för obligationen har varit stort, målet om 500 mkr överträffades och arrangörerna stängde därför boken i förtid”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Klövern har anlitat Swedbank AB (publ) som Lead Manager och Bookrunner och ABG Sundal Collier AB som Co Lead Manager i samband med obligationsemissionen.


Nyköping 12 oktober 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- & IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 21,5 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 30 juni 2012. Klöverns aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm
Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2012.