Klövern AB (publ) : Klövern emitterar obligationslån om 175 mkr

2012-12-18

Klövern AB (publ) emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 175 mkr med en löptid om två år och tre månader på den svenska marknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 360 räntepunkter och har slutligt förfall i mars 2015.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, däribland förvärv. Klövern kommer att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm.
 
Klövern har anlitat Pareto Öhman AB som emissionsinstitut och MAQS Law Firm som legal rådgivare i samband obligationsemissionen.


Nyköping 18 december 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- & IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,3 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,4 miljarder kronor per den 30 september 2012. Klöverns aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2012.