Klövern AB (publ): Flaggning avseende Klöverns innehav av egna aktier

2018-03-09

Klövern hade per den 8 mars 2018 ett totalt innehav av 47 095 000 egna stamaktier av serie B, vilket motsvarar 5,05 procent av totalt antal registrerade aktier och 2,94 procent av totalt antal röster. Förvärven av egna aktier har skett i enlighet med beslut på årsstämma den 26 april 2017.

Det totala antalet aktier i Klövern uppgår till 932 437 980, varav 74 389 011 stamaktier av serie A, 841 604 969 stamaktier av serie B och 16 444 000 preferensaktier. En stamaktie av serie A berättigar till en (1) röst medan en stamaktie av serie B, liksom en preferensaktie, berättigar till en tiondels (1/10) röst. Totalt antal röster i bolaget uppgår till 160 193 907,9.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder effektiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.


Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2018 kl. 12:00 CET.