Klövern AB (publ): Delårsrapport januari – september 2019

2019-10-23

»» Intäkterna ökade med 14 procent till 2 738 mkr (2 397).

»» Driftöverskottet ökade med 15 procent till 1 894 mkr (1 646).

»» Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent till 1 149 mkr (1 047).

»» Resultatet före skatt uppgick till 2 140 mkr (1 888) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 1 688 mkr (1 779)  motsvarande 1,75 kr (1,78) per stamaktie.

»» Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 097 mkr (817).

»» Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 241 mkr (209).

»» Efter tillträde av 3 fastigheter för 959 mkr, frånträde av 34 fastigheter för 1 867 mkr och investeringar om 958 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 54 153 mkr.

»» Räntetäckningsgraden uppgick till 2,7 (2,9) och den justerade soliditeten uppgick till 39,6 procent.

»» EPRA NAV uppgick till 18,43 kr.

VD:s kommentar

Ännu ett bra kvartal

För 2019 års tredje kvartal levererar Klövern ett starkt resultat. Detta är bland annat drivet av en fortsatt positiv nettoinflyttning, ett alltmer renodlat bestånd och god kostnadskontroll. Klöverns samtliga geografiska marknader presterar väl under perioden.

Flera avslutade projekt och tillhörande inflyttningar efter sommaren har varit i fokus för förvaltningen samtidigt som aktiviteten på transaktionssidan har varit fortsatt hög. Bland annat frånträddes 21 fastigheter till ett värde av 1 570 mkr, främst i Örebro, i slutet av augusti. Under det tredje kvartalet tecknades även avtal om att avyttra sju fastigheter, huvudsakligen inom lager och logistik, till ett värde av 622 mkr följt av ytterligare ett avtal i oktober om att avyttra hela Klöverns fastighetsbestånd i Karlstad för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 2 610 mkr. Detta bidrar ytterligare till Klöverns renodling, såväl geografiskt som produktmässigt. Fastighetsbeståndet präglas i allt högre grad av moderna kontor, en utveckling som visar sig i såväl genomsnittliga hyresintäkter som värdet per kvadratmeter för portföljen. Projektverksamheten fortsätter samtidigt att skapa bra avkastning och bidrar till att utveckla våra egna fastigheter och närområden.

STARK RESULTATUTVECKLING
Under det tredje kvartalet ökade intäkterna med 13 procent till 921 mkr. Driftöverskottet förbättrades med 12 procent till 651 mkr samtidigt som driftöverskottet i jämförbart bestånd, dvs fastigheter som ägts under hela 2018 och 2019, ökade med hela 7 procent. Förvaltningsresultatet uppgick till 395 mkr och positiva värdeförändringar på fastigheter uppgående till 327 mkr bidrog till att resultatet före skatt förbättrades till 727 mkr. Nettoinflyttningen uppgick till 17 mkr under kvartalet och 115 mkr under årets första nio månader. Bland kvartalets största inflyttningar återfinns Samsung på cirka 5 000 kvm i Kista och SKF på cirka 3 500 kvm i Göteborg.

GODA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Trots att makrostatistik indikerar en avmattning i ekonomin är marknadsförutsättningarna i fastighetsbranschen gynnsamma. Klöverns samtliga geografiska marknader utvecklas väl och det är i storstadsregionerna som hyresutvecklingen är starkast. Fastigheter i storstadsregioner fortsätter att öka i vikt i Klöverns fastighetsbestånd. Regioner med mer än en miljon invånare – i Klöverns fall Stockholm/Uppsala, Göteborg, Köpenhamn/Malmö och New York – utgör idag hela 70 procent av det totala fastighetsvärdet.

PROJEKTUTVECKLINGSORGANISATIONEN STÄRKS
Klövern har bildat ett nytt separat affärsområde för projektutveckling. Projektutveckling är en viktig del i Klöverns affärsmodell och det nya affärsområdet har en central roll i Klöverns roll som långsiktig stadsutvecklare. Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 45 mkr under det tredje kvartalet. Som ett led i Klöverns internationella expansion har vi under kvartalet byggstartat ytterligare ett projekt i New York, i korsningen av 28th Street och 7th Avenue. Totalt sett inom Klövern räknar vi med att den årliga projektvolymen kommer att uppgå till omkring 2 miljarder kronor framöver.

FOKUS PÅ HÅLLBARHET
Klöverns långsiktiga arbete med att säkerställa en låg klimatpåverkan fortsätter genom fokus på effektiv förvaltning och låg energiförbrukning tillsammans med ökad produktion av solel. I Malmö har ytterligare en fastighets tak fyllts med solceller och fastigheten Travbanan 3 (Åby Arena) i Göteborg uppnådde miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver under det tredje kvartalet. Klövern tar nu också – i samband med bildandet av det nya affärsområdet för projektutveckling – på sig en ännu tydligare roll som en ledande, hållbar stadsutvecklare av innovativa miljöer för framtiden.

FINANSIELL STYRKA
Klöverns finansiella styrka är fortsatt mycket god. Den justerade soliditeten förbättrades under kvartalet till 39,6 procent, inte långt ifrån den långsiktiga målsättningen om 40 procent. Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgick vid slutet av kvartalet till 4,1 år medan den genomsnittliga räntebindningen var 2,3 år och andelen räntesäkrad kreditvolym uppgick till hela 85 procent.

GOD VÄRDETILLVÄXT
Klöverns övergripande målsättning är att på ett långsiktigt hållbart sätt skapa god värdetillväxt för aktieägarna. Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) utvecklas väl och uppgick per den 30 september till 18,43 kr, motsvarande en ökning med 4 procent sedan årsskiftet och 20 procent under de senaste 12 månaderna. Vi kan samtidigt notera att antalet aktieägare i Klövern fortsätter att öka, under det tredje kvartalet passerades nivån 50 000 vilket är mycket glädjande.

FORTSATT STABIL UTVECKLING
Sammanfattningsvis utvecklas verksamheten positivt med fortsatt hög nettoinflyttning och stark förbättring i jämförbart bestånd samtidigt som renodlingen av fastighetsportföljen fortsätter. Jag ser fram emot en hektisk och innehållsrik avslutning av 2019.

Rutger Arnhult, VD Klövern

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl. 07:30 CEST.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga