Klövern AB (publ): Delårsrapport januari-september 2016

2016-10-20

»» Intäkterna ökade med 6 procent till 2 138 mkr (2 013).

»» Driftöverskottet ökade med 8 procent till 1 439 mkr (1 333).

»» Förvaltningsresultatet ökade med 17 procent till 918 mkr (786).

»» Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 406 mkr (1 084).

»» Resultatet efter skatt ökade med 14 procent till 1 694 mkr (1 482), motsvarande 1,58 kr (1,35) per stamaktie.

»» Efter tillträde av 2 fastigheter för 398 mkr, försäljning av 8 fastigheter för 365 mkr och investeringar på 1 109 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 37 585 mkr.

»» Räntetäckningsgraden ökade till 3,0 (2,6) och den justerade soliditeten förbättrades till 36,9 procent.

»» Efter niomånadersperiodens utgång har totalt 28 fastigheter förvärvats i Malmö och Lund för 910 mkr med tillträde 1 december 2016.

VD:s kommentar

Fortsatt god resultatutveckling
Klöverns vinstutveckling var fortsatt stark under årets tredje kvartal med ett förvaltningsresultat som steg med 11 procent. Med bidrag från positiva värdeförändringar på fastigheter ökade resultatet före skatt med hela 24 procent. Vi har under en tid avvaktat med större förvärv och istället fokuserat på att skapa värde genom projekt och samtidigt gradvis stärkt balansräkningen ytterligare. Marknadsförutsättningarna är fortsatt gynnsamma i form av solid konjunkturutveckling och historiskt sett mycket låga räntor.

Det tredje kvartalets goda resultat medförde att bolagets finansiella styrka förbättrades ytterligare. Den justerade soliditeten uppgick vid slutet av september till 36,9 procent, en förbättring med en dryg procentenhet sedan årsskiftet och på väg mot vårt långsiktiga mål på 40 procent.

Nettoinflyttningen, som var positiv under niomånadersperioden men negativ under kvartalet, påverkades av ett par sedan länge aviserade större avflyttningar i Kista. Dessa har i hög utsträckning kompenserats av att Tele2 i september flyttat in i sitt cirka 20 000 kvm nya huvudkontor och att StayAt samtidigt öppnat ett nytt lägenhetshotell på över 7 000 kvm i samma område. Om blicken riktas mot kommande inflyttningar kan noteras att vi under kvartalet har tecknat avtal om en ny gymnasieskola på cirka 4 000 kvm i Västerås och tecknat avtal med EU-myndigheten European Centre for Disease Prevention and Control om 9 400 kvm i Solna, i båda fallen med planerad inflyttning under 2018. De kontorslokaler som Ericsson lämnat i Kista är av hög kvalitet och vi arbetar nu på att vidareutveckla de 40 000 kvm som går under benämningen Kista Gate till en toppmodern multi-tenant enhet för att attrahera en bra mix av hyresgäster.

På transaktionssidan har det för Klöverns del varit relativt begränsat med större affärer under en längre tid. Med en titt i backspegeln kan konstateras att vi med undantag av förvärvet av en mellanstor projektfastighet i centrala Stockholm under våren inte tillträtt någon större förvärvad fastighet sedan november 2015. Även om den svenska transaktionsmarknaden har visat fortsatt hög aktivitet har vi inte sett så många objekt ute till försäljning som passar in i vår portfölj. Det är också en fråga om pris. I takt med att fastighetsvärdena stigit har vi gradvis blivit mer selektiva vid förvärv och istället allokerat mer kapital till projektverksamheten där vi ofta ser större potential för långsiktigt värdeskapande. Genom de drygt 350 projekt som nu är igång, med en återstående investeringsvolym på 1,3 mdkr, stärker vi Klöverns position i ett antal viktiga städer, bland annat Stockholm, Uppsala, Göteborg, Karlstad och Västerås.

Vi fortsätter att renodla fastighetportföljen geografiskt och har under 2016 tecknat avtal om att sälja några mindre fastigheter i bland annat Helsingborg och Köping. Vi är inte heller främmande för att med god värdeutveckling avyttra fastigheter som ur Klöverns perspektiv är färdigutvecklade.

Inom segmentet bostäder arbetar Klövern Living vidare med ett antal olika projekt i olika stadier. Vi upprepar bedömningen att det i ett längre perspektiv kan finnas utrymme för så mycket som mellan 8 000 och 12 000 lägenheter inom vårt befintliga fastighetsbestånd, bland annat i Stockholm. Takten och omfattningen av vår framtida expansion inom bostadssegmentet beror delvis på vilken ytterligare volym av detaljplanelagda byggrätter för bostäder som tillskapas framöver. Samtidigt ger alternativa sätt att exploatera värdet av byggrätter stor flexibilitet vad gäller investeringsvolym och balans mellan risknivå och värdeskapande.

Totalt sett är vi mycket nöjda med utvecklingen under 2016 års tredje kvartal och ser bra förutsättningar för en fortsatt god utveckling under årets sista kvartal.

Rutger Arnhult, VD Klövern


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.
 
Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 07:30 CET.