Klövern AB (publ) : Delårsrapport januari – september 2014

2014-10-22

Intäkterna ökade med 14 procent till 1 863 mkr (1 630).

Driftöverskottet ökade med 20 procent till 1 238 mkr (1 033).

Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 594 mkr (476).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 880 mkr (-96), på derivat till -424 mkr (345) och resultatandelar i intresseföretag uppgick till -79 mkr (3).

Resultatet uppgick till 892 mkr (632), motsvarande 4,46 kr (2,96) per stamaktie.

Tillträde av 14 fastigheter för 4 183 mkr och försäljning av 10 fastigheter för 389 mkr.

Klöverns styrelse har kallat till en extra bolagsstämma 22 oktober 2014, bland annat för att fatta beslut om införande av stamaktier av serie B genom fondemission och bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier.

VD:s kommentar

Fortsatt bra resultatutveckling

Traditionellt sett är tredje kvartalet årets starkaste och detta var inget undantag. Klövern kan återigen redovisa en god lönsamhet med det högsta förvaltningsresultatet och den högsta överskottsgraden någonsin för ett enskilt kvartal.

”Klöverns intäkter för tredje kvartalet ökade med 17 procent, främst drivet av förvärv. Ännu mer glädjande är att överskottsgraden på 69 procent var rekordhög. Sjunkande räntor bidrar även med lägre finansieringskostnader samt sjunkande avkastningskrav, något som inverkar positivt på värderingen av fastighetsbeståndet.

På global nivå ser vi fortsatt en splittrad utveckling. Återhämtningen i världsekonomin fortsätter, men påverkas negativt av geopolitiska konflikter och deflationstendenser i euroområdet. En ljusning är att USA alltmer börjar fungera som en tillväxtmotor för omvärlden. Tyvärr är utsikterna för euroområdet lite sämre, inte minst bland de största ekonomierna. Tyskland har delvis förlorat sitt momentum, den franska ekonomin har stagnerat och har betydande strukturproblem samtidigt som Italien befinner sig i recession. Även Finlands ekonomi går trögt och påverkas nu dessutom av sanktioner mot Ryssland. Deflationsrisken är överhängande i euroområdet där ECB nu sänkt styrräntan till rekordlåga 0,05 procent. I Sverige är dock bilden något ljusare.
                             
Kontorsmarknaden i Stockholm och Göteborg har hittills under året visat på en fin utveckling med lägre vakansgrader och ökande hyresnivåer. För kontorsmarknaden i Stockholm ligger vakansgraden på drygt 9 procent, vilket är den lägsta nivån sedan 2001. Relativt lite av det som når marknaden är byggt på spekulation, vilket är ett sundhetstecken.

Eftersom utbudet av historiskt billiga pengar är gott, sjunker avkastningskraven på de flesta tillgångsslag, där fastigheter inte är något undantag. Detta gäller inte minst för välplacerade kontorsfastigheter utanför CBD, där det ofta finns en stor efterfrågan på nyproducerade
kontor. En högre grad av institutionella köpare som ofta accepterar lägre avkastningskrav än övriga potentiella köpare, bidrar också till att yielderna trycks ned.

Under första halvåret gjordes runt 70 fastighetstransaktioner på Stockholmsmarknaden till ett värde av 22 mdkr. Klöverns förvärv av Globen City, till ett pris om 3,8 mdkr, var den största enskilda transaktionen. Som ett komplement till förvärv arbetar Klövern fokuserat på att utveckla projektportföljen. För närvarande byggs det för fullt i Kista där Tele2:s nya huvudkontor skall stå klart till sommaren 2016. Ett annat exempel är gamla Posthuset i Uppsala, med läge i absolut närhet till centralstationen, där vi genomför ett större om- och tillbyggnadsprojekt.

Klöverns styrelse avser att vid en extra bolagsstämma den 22 oktober inhämta aktieägarnas
godkännande för att kunna emittera ytterligare preferensaktier och införa stamaktier av serie B. De två stegen skulle ge Klövern förbättrade förutsättningar att fortsätta utveckla såväl den befintliga projektportföljen som att genomföra ytterligare förvärv.

Det är fortsatt ett tryck nedåt på räntemarknaden och detta fortsätter att slå igenom positivt på Klöverns finansieringskostnader. Den genomsnittliga finansieringsräntan har nu sjunkit till 3,7 procent jämfört med 4,3 procent för ett år sedan och utvecklingen beräknas fortsätta. På grund av räntesäkringar finns en naturlig tröghet i förändringen av räntekostnaden till följd av marknadsrörelser.

I en i övrigt ganska utmanande värld kan jag konstatera att Klövern fortsätter att leverera ett fint resultat och jag ser positivt på utvecklingen för årets sista kvartal.”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 29 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 2,9 miljarder kronor per den 30 september 2014. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44 33 22, e-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
22 oktober 2014.