Klövern AB (publ): Delårsrapport januari – mars 2018

2018-04-26

  • Intäkterna uppgick till 772 mkr (762).
  • Driftöverskottet uppgick till 507 mkr (503).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 319 mkr (319).
  • Resultatet före skatt uppgick till 708 mkr (1 018) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 585 mkr (789) motsvarande 0,58 kr (0,77) per stamaktie.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 395 mkr (676).
  • Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 80 mkr (156).
  • Efter tillträde av 3 fastigheter för 2 855 mkr, frånträde av 2 fastigheter för 648 mkr och investeringar på 464 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 46 114 mkr.
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,9 (3,0) och den justerade soliditeten till 36,4 procent.
  • EPRA NAV ökade med 6 procent under kvartalet till 14,86 kr.

 

VD:s kommentar

Ett stabilt resultat i kombination med etablering i Köpenhamn

Klövern redovisar ett stabilt resultat för 2018 års första kvartal, samtidigt som projektverksamheten har fortsatt att utvecklas väl och etablering har skett i Köpenhamn genom två stora förvärv.

Intäkterna ökade till 772 mkr under årets första kvartal och till 3 039 mkr under de senaste 12 månaderna. Förvaltningsresultat om 319 mkr och överskottsgraden på 66 procent var oförändrade jämfört med motsvarande kvartal under 2017. Positiva värdeförändringar på fastigheter uppgående till 395 mkr bidrog till att resultat före skatt uppgick till 708 mkr.

Nettoinflyttningen var stark och uppgick till 40 mkr, att jämföra med 33 mkr under det första kvartalet 2017 och 54 mkr under helåret 2017. Den största enskilda inflyttningen var EU-myndigheten European Centre For Disease Prevention and Control (ECDC) på cirka 9 400 kvm i Solna. Efter ett mycket intensivt 2017 då Klövern genom 81 transaktioner fortsatte att fokusera portföljen till starka tillväxtorter i Sverige togs under 2018 års första kvartal två kraftfulla steg in på den danska marknaden. Genom förvärv av två stora fastigheter i Köpenhamn har vi på kort tid etablerat en stark position för fortsatt tillväxt i Danmark. Vid slutet av kvartalet uppgick värdet på fastigheterna i Köpenhamn till 2,8 mdkr, vilket gör Köpenhamn värdemässigt till Klöverns femte största stad.

Efter en längre tids sondering har Klövern under kvartalet även tagit ett första steg in på den amerikanska marknaden. Vi har tecknat ett avtal, till ett värde av 16 miljoner USD, avseende en tomträtt på Manhattan, en hörnfastighet invid 6th Avenue (1241-1251 Broadway) som idag nyttjas till parkering och ligger mindre än 500 meter från Empire State Building. Ambitionen är att utveckla en högkvalitativ kontorsbyggnad på cirka 14 000 kvm tillsammans med den lokala fastighetsutvecklaren GDS Development. CBRE har fått uppdraget att sköta uthyrningsarbetet. Skidmore, Ownings & Merrill (SOM) har fått uppdraget att rita byggnaden som planeras att gröncertifieras via LEED.

Klövern har en projektvolym som är relativt stabil med en årlig volym om cirka 1,5 mdkr. Efter framgångsrikt slutförande av bland annat ombyggnationen av ett kontorshus åt EU-myndigheten ECDC är några av de idag mest omfattande projekten hotell- och mässanläggningen Åby Arena i Göteborg och kontorsprojektet Kopparhusen i Norrköping. Projektutvecklingen, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 80 mkr under det första kvartalet, eller med 470 mkr under de senaste 12 månaderna.

Inom Klövern Living arbetar vi med ett stort antal bostadsprojekt. Mot bakgrund av det rådande marknadsläget planeras de första projektstarterna tidigast under slutet av 2018.

Under 2018 har Klövern förvärvat aktier i fastighetsutvecklingsbolaget Tobin Properties i två steg; genom en riktad emission, följt av ytterligare aktier genom ett kontant budpliktsbud. Under det första kvartalet redovisas innehavet som andelar i intresseföretag. Tobin Properties konsolideras i Klövern fr o m 4 april 2018. Klöverns finansiella styrka är fortsatt god. Vid slutet av det första kvartalet uppgick den justerade soliditeten till 36,4 procent medan räntetäckningsgraden under de senaste 12 månaderna låg oförändrat kvar på 2,9 och den genomsnittliga finansieringsräntan förbättrades till 2,3 procent. Under kvartalet har vi emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 1 500 mkr och ett icke säkerställt grönt obligationslån om 900 mkr.

Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgick till 14,86 kr, motsvarande en ökning med 6 procent sedan årsskiftet och 15 procent under de senaste 12 månaderna.

Sammantaget är vi nöjda med utvecklingen under inledningen av 2018 och ser med tillförsikt fram emot en fortsatt stabil utveckling under resten av året.

Rutger Arnhult, VD Klövern

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder effektiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.
 
Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 07:30 CEST.