Klövern AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2016

2016-04-19

»» Resultatet efter skatt ökade med 78 procent till 712 mkr (400),
motsvarande 0,69 kr (0,35) per stamaktie.

»» Intäkterna ökade med 7 procent till 714 mkr (669).

»» Driftöverskottet ökade med 11 procent till 463 mkr (419).

»» Förvaltningsresultatet ökade med 29 procent till 293 mkr (227).

»» Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 726 mkr (376).

»» Efter försäljning av 1 fastighet för 110 mkr och investeringar på
357 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 36 005 mkr.

»» Räntetäckningsgraden ökade till 3,0 och den justerade soliditeten
förbättrades till 37,2 procent.

VD:s kommentar

En mycket bra start på 2016
Klöverns vinstutveckling var mycket stark under 2016 års första kvartal med ett förvaltningsresultat som ökade 29 procent till 293 mkr. Med en titt i backspegeln kan konstateras att förvaltningsresultatet har trefaldigats sedan motsvarande tidsperiod 2012. En fascinerande utveckling. Betydande värdeförändringar på fastigheter bidrog till att vinsten under kvartalet ökade i ännu högre grad längre ned i resultaträkningen. I takt med att fastighetsvärdena stigit har vi blivit alltmer selektiva vid förvärv och undersöker nu även möjligheten att avyttra vissa objekt som ur Klöverns perspektiv är färdigutvecklade. I ett val mellan förvärv och projekt ser vi ofta större potential för långsiktigt värdeskapande i projektverksamheten, inte bara inom kommersiella fastigheter utan även vad det gäller bostäder.

Det första kvartalets starka resultat medförde att den finansiella styrkan i bolaget fortsätter att förbättras. Den justerade soliditeten uppgick vid slutet på kvartalet till 37,2 procent. Vi arbetar vidare i riktning mot vårt mål att långsiktigt ligga på 40 procent.

Nettoinflyttningen var fortsatt positiv under årets första kvartal. Bland annat flyttade Swedbank in i topprenoverade lokaler alldeles intill centralstationen i Uppsala medan Willys öppnade en ny stor matbutik i en av Klöverns fastigheter i Vinsta i västra delen av Stockholm. För Klövern som helhet uppgick den ekonomiska uthyrningsgraden vid slutet av kvartalet till 91 procent. Om även kontrakterade men ej inflyttade ytor tas med i beräkningen stiger den siffran till 92 procent.

För vår del har det hittills i år varit relativt lugnt på transaktionssidan. Förutom förvärvet av en projektfastighet i närheten av Stockholms Central har vi kompletterat beståndet i Halmstad med en centralt belägen fastighet där en ny kontorsbyggnad är under uppförande. I linje med ambitionen att fortsätta renodla portföljen geografiskt har vi även sålt en fastighet i Helsingborg bestående av byggrätter.

På projektsidan råder det hög aktivitet. Under det första kvartalet slutfördes etapp 1 av vårt stora projekt vid centralstationen i Uppsala med lokaler för Länsstyrelsen, Swedbank och IP-Only medan de drygt 19 000 kvm som Klövern utvecklar åt Transportstyrelsen i Örebro planeras att vara helt färdiga innan midsommar. Samtidigt beräknas såväl byggnationen av en ny modernistisk hotell/kontorsbyggnad på 8 000 kvm i Västerås som skapandet av ett nytt hotell i Kista att ta fart under det andra kvartalet. Totalt uppgår Klöverns återstående investeringsvolym i pågående projekt till 1 771 mkr. Dessa projekt är till stor del säkerställda med riktigt långa hyresavtal med kontraktstider på 10-20 år.

Under kvartalet har vi på ett strukturerat sätt gått vidare med att stad för stad titta på hur Klövern skulle kunna vara med och möta den ökande efterfrågan på bostäder i Sverige. Per den 31 mars hade vi drygt 100 000 kvm detaljplanelagda byggrätter för bostäder och i ett längre perspektiv uppskattar vi att det kan finnas utrymme för så mycket som mellan 8 000 och 12 000 lägenheter inom vårt befintliga fastighetsbestånd – i bland annat Stockholm, Uppsala, Västerås, Karlstad och Linköping.

Totalt sett är vi mycket nöjda med utvecklingen under årets första kvartal och ser bra förutsättningar för en fortsatt god utveckling under 2016.

Rutger Arnhult, VD Klövern


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2016.