Klövern AB (publ): Delårsrapport januari – mars 2015

2015-04-23

» Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587).

» Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368).

» Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent till 227 mkr (163).

» Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 376 mkr (157), på derivat till -73 mkr (-156) och resultatandelar i intresseföretag uppgick till -1 mkr (-45).

» Resultatet uppgick till 400 mkr (87), motsvarande 0,35 kr (0,04) per stamaktie.

» Tillträde av 5 fastigheter för 357 mkr och försäljning av 6 fastigheter för 185 mkr.

VD:s kommentar

Ett starkt första kvartal

Klövern uppvisar ett starkt resultat för årets första kvartal. En fortsatt god hyresmarknad i kombination med något lägre kostnader än väntat, till följd av en mild vinter, har bidragit positivt. Intresset för fastigheter fortsätter att öka, vilket såväl stigande aktiekurser som allt högre prisförväntningar hos säljare av fastigheter vittnar om. Finansieringsläget är samtidigt gynnsamt och trenden avseende sjunkande finansieringskostnader består.

Hyresmarknaden är stark och intäktssidan utvecklades väl. Det är glädjande att Klövern även detta kvartal uppvisar en positiv nettouthyrning.

För jämförbart bestånd är driftöverskottet något högre än under föregående år vilket indikerar att även 2015 har goda förutsättningar att bli ett bra år för Klövern. Kostnadssidan påverkades positivt av en säsongmässigt mild vinter, vilket inneburit lägre kostnader än väntat avseende framförallt uppvärmning.

Med allt lägre räntor sjunker Klöverns finansieringskostnad. Klöverns lån baseras huvudsakligen på 3-månaders Stibor som grund för ränteberäkningen, med tillägg för den marginal långivarna kräver. Stibor 3m uppgick per sista mars till -0,06 procent, vilket ger en helt unik situation. En annan referensränta som Klövern följer noggrant är den 10-åriga swapräntan som förenklat visar priset för räntesäkringar med tio års löptid. I slutet på mars uppgick den till 1,00 procent, vilket är exceptionellt lågt. Finansieringsmöjligheterna är således väldigt goda för närvarande och Klövern får gradvis lägre räntekostnader i takt med att lån omförhandlas.

Klövern emitterade i februari en ny obligation med fyra års löptid. Det huvudsakliga syftet var att refinansiera obligationer emitterade under 2012 som förföll i mars i år. I och med denna refinansiering har Klövern en balanserad förfallostruktur på obligationerna. Klövern har en mycket stark balansräkning med en justerad soliditet per den 31 mars uppgående till 36,7 procent.

Fastighetsmarknaden är för närvarande mycket stark, inte minst mot bakgrund av de goda finansieringsvillkoren samt en ökande andel utländska intressenter såväl som ökat svenskt institutionellt intresse. Marknadens signaler är att lågränteklimatet kommer att fortsätta under lång tid och då framstår fastighetssegmentet som högintressant beroende på goda möjligheter till attraktiv avkastning.

Även om vi gör många spännande affärer tycker jag att köpen av två fastigheter i Göteborgs fiskhamn är extra intressanta. Göteborg är en stark marknad och successivt kommer staden att fortsätta växa i området kring fiskhamnen, inte minst efter Stenaterminalens planerade flytt. Klövern är en långsiktig ägare i Göteborg och ska fortsätta att bidra till stadens utveckling.

Vi gläder oss åt en resultatmässigt stark inledning på året. Sällan har intresset för fastigheter varit så stort som nu och mycket pekar på att 2015 blir ännu ett lyckosamt år för Klövern.

Rutger Arnhult
VD Klövern


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 31,0 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 3,0 miljarder kronor per den 31 mars 2015. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, E-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2015.