Klövern AB (publ) : Delårsrapport januari – mars 2014

2014-04-23

Intäkterna ökade med 9 procent till 587 mkr (541).

Driftöverskottet ökade med 15 procent till 368 mkr (321).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 157 mkr (-56), på derivat till -156 mkr (157) och på resultatandelar i intresseföretag uppgick till -45 mkr (-).

Resultatet uppgick till 87 mkr (200), motsvarande 0,24 kr (0,92) per stamaktie.

Tillträde av 2 fastigheter för 276 mkr och försäljning av 3 fastigheter för 33 mkr.

Globen City förvärvades, tillträde skedde under inledningen av det andra kvartalet.

VD:s kommentar

Ett bra första kvartal

Klövern levererar ett starkt förvaltningsresultat för årets första kvartal. Till viss del tack vare en mild vinter, men också som ett resultat av framgångsrikt uthyrningsarbete och god kostnadskontroll. Kvartalet präglades annars av fortsatt aktivitet på transaktionssidan, inte minst i form av ett intensivt arbete med förvärvet av Globen City.

Intäktssidan utvecklades väl bland annat på grund av stora inflyttningar i slutet av 2013. Inflyttningen var fortsatt hög även under 2014 års första kvartal, med ett kontraktsvärde på nästan 50 mkr per år.

Vi är också glada att efter kvartalets utgång ha tecknat ett 12-årigt hyres­avtal med Tele2 om 20 000 kvm kontor i Kista. Lokalerna kommer att vara en del av en nyproducerad kontorsfastighet på 27 000 kvm och visar tydligt på Kistas starka attraktionskraft.

Ett generellt fokus på kostnadskontroll i kombination med en mild vinter gör att vi kan redovisa ett starkt driftöverskott. Överskottsgraden i första kvartalet uppgick till 63 procent, jämfört med 59 procent för samma period 2013.

Marknaden för fastighetstransaktioner är fortsatt stark. Dels drivs den av en större utlåningsvilja hos bankerna, men också av att fler nya aktörer kommer in på fastighetsmarknaden. Fastigheter erbjuder i många fall betydligt bättre avkastning än exempelvis obligationer.

Kvartalets klart största affär var Globen City, men då tillträdet skedde den 11 april finns transaktionen inte med i räkenskaperna för perioden. Affären omfattar fastigheterna Arenan 2, 3, 6 och 8 i Stockholm, samt Startboxen 3 i Solna. Total uthyrningsbar yta uppgår till cirka 140 000 kvm och utgörs till största del av kontorsytor. Vi tror att Globen-området kommer att få en än mer central placering i det framväxande Söderstaden och utgöra ett av de riktigt attraktiva kontorslägena söder om Stockholms city.

Under kvartalet tillträdde vi fastigheten Idéskaparen 2 i Linköping. Det är en modern kontorsfastighet på 23 600 kvm som hyrs på ett 10-årigt avtal. Vi tecknade under kvartalet också ett avtal om att förvärva fastigheten Köpmannen 5 i Västerås av IKEA Fastigheter. Fastigheten är under total ombyggnad och kommer att utgöras av knappt 17 000 kvm handelsytor med bland andra Systembolaget, Willys och Rusta som hyresgäster.

I syfte att finansiera framför allt Globen-förvärvet så emitterade vi i februari ett icke-säkerställt obligationslån med en löptid om fyra år. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 2,25 procent. Ses detta i ljuset av att Klövern i oktober 2012 emitterade ett icke-säkerställt obligationslån med en löptid på fyra år och tre månader till Stibor 3m + 4,00 procent är det tydligt att obligationsmarknaden mognat. Även om banklån normalt är den billigaste finansieringsformen så är kostnaden för obligationer nu nästan i paritet med banklån.

Sammanfattningsvis kan vi för årets första kvartal uppvisa såväl ett gott resultat från den löpande verksamheten som intressanta förvärv”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 24,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,6 miljarder kronor per den 31 mars 2014. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44 33 22, e-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2014.