Klövern AB (publ) : Delårsrapport januari – mars 2013

2013-04-17

Intäkterna ökade med 36 procent till 541 mkr (399).

Driftöverskottet ökade med 33 procent till 321 mkr (242).

Förvaltningsresultatet ökade med 45 procent till 142 mkr (98).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -56 mkr (53), på derivat till 157 mkr (91) och på finansiella tillgångar till 35 mkr (-).


Periodens resultat uppgick till 200 mkr (175), motsvarande 0,92 kr (0,91) per stamaktie och 2,50 kr per preferensaktie (2,50).

Klövern har per sista mars förvärvat 17,2 procent i fastighetsbolaget Tribona som är noterat på Oslobörsen. Klövern har avyttrat hela innehav­et av Diösaktier och samtliga återköpta stamaktier.

Klövern har under perioden förvärvat ränteswappar om 700 mkr och efter periodens utgång förvärvat en ränteswap om 100 mkr.


Efter periodens slut har en säkerställd obligation om 700 mkr emitterats.

VD:s kommentar


Bra inledning på året
”Klövern levererar ett bra resultat för årets första kvartal. Vi ser en kraftig ökning av driftöverskottet oavsett om jämförelsen gäller utfall för hela portföljen som växt eller ännu viktigare jämförbart bestånd. Förklaringen är enkel, intäkterna ökar mer än kostnaderna i jämförbart bestånd, trots kall inledning på året. Dessutom har vi under årets början tecknat ett par stora nya hyresavtal som kommer att påverka hyresintäkterna från och med nästa år.

Den renodling av fastighetsbeståndet som inleddes under hösten förra året har fortsatt med försäljningar av fastigheter på udda orter. Vi lämnar kommuner som Trelleborg samt Haninge och arbetar aktivt med försäljningar med fokus på ett antal orter där Klövern inte har egna affärsenheter och egen personal.

Under sommaren och hösten 2012 förvärvade Klövern drygt 12 procent i Diös, delvis som betalning vid nyemis­sioner av preferensaktier och för återköpta stamaktier i Klövern. Delar av innehavet såldes under slutet av 2012, och resterande Diösaktier avyttrades under första kvartalet 2013, efter en riktigt bra kursutveckling.

I mars tog vi istället ett rejält kliv in i fastighetsbolaget Tribona ASA som idag är noterat på Oslobörsen, men kom­mer att noteras på Stockholmsbörsen senare i vår. Tribonas fastighetsinnehav, som består av 19 logistikfastigheter i Sverige och en i Danmark, ser intressant ut. I dagsläget äger Klövern drygt 18 procent i Tribona, vilket gör oss till största ägare, och det är sannolikt att vi kommer att begära en sty­relseplats vid vårens stämma.

Vi har fortsatt bredda finansieringen genom emission av Klöverns första säkerställda obligation. Där förra årets emissioner av icke-säkerställda obligationer kan ses som ett komplement till bankfinansiering ska den säkerställda obli­gationen ses som en direkt ersättning av bankfinansiering. Genom att vända oss direkt till placerarna, utan att använda banken som mellanhand, har vi minskat beroendet av bank­sektorn. Intresset var, liksom vid tidigare emissioner, stort och vi valde att stänga teckningen i förtid. Samtidigt känns det som att tillgången på bankkrediter förbättrats något och där spelar säkert våra och andras emissioner av obligationer in, tillsammans med det faktum att utländska banker blivit mer aktiva på den svenska marknaden.

Efterfrågan på lokaler är tillfredsställande och med en konjunkturvändning i sikte finns det gott hopp om en bra utveckling av uthyrningen. Under året kommer vi att jobba vidare med effektivisering i förvaltningen, inte minst för att få full utväxling på Dagonförvärvet.”

Nyköping, 17 april 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,7 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 31 mars 2013. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. klovern.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2013