Klövern AB (publ): Delårsrapport januari – juni 2020

2020-07-14

 

» Intäkterna uppgick till 1 649 mkr (1 817). Minskningen beror på nettoförsäljning av fastigheter under 2019, bland annat hela beståndet i Karlstad och samtliga förvaltningsfastigheter i Örebro. I jämförbart bestånd, dvs fastigheter som ägts under hela 2019 och 2020, ökade intäkterna med 1 procent till 1 579 mkr (1 565).

» Driftöverskottet uppgick till 1 084 mkr (1 243).

» Förvaltningsresultatet uppgick till 617 mkr (754).

» Resultatet före skatt uppgick till 1 268 mkr (1 411) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 993 mkr (1 082) motsvarande 0,95 kr (1,06) per stamaktie.

» Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 785 mkr (770).

» Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 205 mkr (194).

» Efter tillträde av 5 fastigheter för 2 253 mkr, frånträde av 1 fastighet för 258 mkr och investeringar om 1 016 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 56 060 mkr.

» Räntetäckningsgraden uppgick till 2,5 (2,7), belåningsgraden till 53 procent (50) och den justerade soliditeten till 39,6 procent (43,5).

» Substansvärdet per stamaktie (NAV) uppgick till 21,80 kr (21,17).

VD:s kommentar
Tryggt positionerade trots ett första halvår präglat av osäkerhet

Den första halvan av 2020 har på alla sätt präglats av covid-19 och dess påverkan på samhälle och ekonomi. En begränsad del av Klöverns kundbas har haft en särskilt kämpig vår och vi har löpande en konstruktiv dialog med dessa hyresgäster. Vi kan trots detta konstatera att vi under rådande marknadsförutsättningar totalt sett har en stabil och långsiktig affär som levererar goda resultat.

FORTSATT STABILT RESULTAT
Klövern redovisar ett stabilt och bra resultat för det första halvåret. Resultatet ligger i linje med våra förväntningar även om den pågående coronasituationen har haft en negativ påverkan på andra kvartalets intäkter i form av 9 mkr i hyresrabatter och 5 mkr lägre garage- och parkeringsintäkter. Under årets första sex månader uppgick förvaltningsresultatet till 617 mkr och efter positiva värdeförändringar på fastigheter om 785 mkr uppgick resultatet före skatt till 1 268 mkr. Avkastningen på eget kapital uppgick under de senaste 12 månaderna till 15 procent.

Intäktsutvecklingen i jämförbart bestånd var stabil med en ökning uppgående till 1 procent. I det rådande läget gynnas vi av våra avtalsbundna hyresintäkter men också av en hyresgästsammansättning där merparten av hyresgästerna klarat av att möta den pågående situationen utan alltför stor påverkan.

OSÄKERT KONJUNKTURLÄGE
Covid-19 pandemin har snabbt accelererat den avmattning i ekonomin som redan tidigare kunde konstateras och det lär få stora negativa effekter på såväl den globala som den svenska ekonomin. Redan nu kan man räkna med att i alla fall 2020 och sannolikt en stor del av 2021 kommer präglas av betydligt högre arbetslöshet än normalt och markant lägre aktivitet i ekonomin.

NETTOINFLYTTNINGEN SPEGLAR RÅDANDE MARKNADSLÄGE
Nettoinflyttningen uppgick till –14 mkr under det andra kvartalet. Utöver tidigare kända avflyttningar ser vi nu också en viss effekt i form av en del konkurser relaterade till den rådande coronasituationen. Den goda nettoinflyttning som uppnåddes under 2019 och som vida översteg vår målsättning om minst 1 procent av hyresvärdet för dock fortsatt med sig en positiv resultateffekt under 2020.

STÄRKT LÅNGSIKTIG FINANSIERING
Under maj månad gick vi i mål med en större finansiell manöver som innebär att Klövern har refinansierat 5 mdkr i befintliga banklån och säkerställda obligationer, samt erhållit nya lån och kreditbeslut avseende nya lån om över 4 mdkr. Det är glädjande att vi genom att jobba nära våra banker lyckats möjliggöra denna nya och betydande finansiering.

I juni erhöll Klövern en investment grade-rating (BBB- med stabila utsikter) från Scope Ratings vilket är positivt vid framtida finansiering.

Den sista juni 2020 uppgick den justerade soliditeten till 39,6 procent samtidigt som belåningsgraden var 53 procent. Den genomsnittliga finansieringsräntan uppgick till 2,6 procent och 91 procent av kreditvolymen var räntesäkrad. Räntetäckningsgraden är betryggande och uppgick till 2,5 under de senaste 12 månaderna.

EN RENODLAD OCH STABIL FASTIGHETSPORTFÖLJ
Vi kan konstatera att det strävsamma arbete som pågått i flera år med att renodla fastighetsportföljen har gett oss en portfölj som är koncentrerad till de tillväxtorter och marknader där vi vill vara långsiktiga ägare och som därmed är i linje med vår strategi. Fastighetsportföljens värde summerade vid kvartalets utgång till 56 mdkr, utlandsportföljen utgjorde vid samma tidpunkt 15 procent av det totala fastighetsvärdet.

PROJEKTUTVECKLING SKAPAR VÄRDEN FÖR FRAMTIDEN
Som en av grundbultarna i Klöverns affärsmodell syftar vår projektutveckling till att positionera Klövern som långsiktig stadsutvecklare både i Sverige och utomlands. Vi har en stor projektportfölj, både vad gäller bostäder och kommersiellt, och denna kommer att möjliggöra både tillväxt och värdeskapande över tid. På grund av konjunkturläget har vi tagit beslut om att senarelägga byggstart av en del planerade projekt, men arbetet med att planera och skapa förutsättningar för framtida projekt fortgår som vanligt. Totalt sett bidrog projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, med värdeökningar på fastigheter om 205 mkr under de två första kvartalen av 2020.

EN LÖPANDE DIALOG MED VÅRA HYRESGÄSTER
En begränsad del av Klöverns kundbas, inte minst inom sektorerna hotell och restaurang, har haft en särskilt kämpig vår. Vi gör individuella bedömningar utifrån varje hyresgästs behov och förutsättningar och i flera fall har hyreslättnader i form av rabatter och anstånd i kombination med statligt hyresstöd avtalats. En rad hyresgäster har övergått från att erlägga hyran kvartalsvis i förskott till att istället göra så månadsvis. Justerat för de hyresgäster som betalar månadsvis, uppgick Klöverns erhållna och bedömda säkra hyresinbetalningar per den 10 juli 2020 till totalt 96 procent av de fakturerade hyrorna avseende det tredje kvartalet. Vid motsvarande tidpunkt 2019 hade 97 procent av hyrorna erhållits.

Det är en stor förmån att dagligen se hur alla Klöverns drivna och engagerade medarbetare säkerställer att verksamheten rullar på som vanligt även om vi just nu kanske inte kan ses varje dag och möten ofta får ske digitalt.

Rutger Arnhult, VD Klövern

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2020 kl. 07:30 CEST.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga