Klövern AB (publ): Delårsrapport januari – juni 2018

2018-07-12

  • Intäkterna ökade med 4 procent till 1 585 mkr (1 518).
  • Driftöverskottet ökade med 3 procent till 1 066 mkr (1 032).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 2 procent till 680 mkr (665).
  • Resultatet före skatt uppgick till 1 244 mkr (1 718) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 1 198 mkr (1 439) motsvarande 1,20 kr (1,39) per stamaktie.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 546 mkr (1 025).
  • Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 131 mkr (231).
  • Efter tillträde av 3 fastigheter för 2 855 mkr, frånträde av 4 fastigheter för 685 mkr och investeringar om 849 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 46 625 mkr.
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,9 (3,1) och den justerade soliditeten uppgick till 35,8 procent.
  • EPRA NAV uppgick till 14,58 kr.

VD:s kommentar

Starkt resultat i kombination med etablering i Köpenhamn

Klövern redovisar ett starkt resultat för 2018 års första halvår, samtidigt som projektverksamheten har fortsatt att utvecklas väl och etablering har skett i Köpenhamn genom förvärv av totalt sex fastigheter.

Intäkterna ökade till 1 585 mkr under årets första halvår och till 3 096 mkr under de senaste 12 månaderna. Förvaltningsresultatet förbättrades till 680 mkr och överskottsgraden uppgick till 67 procent. Positiva värdeförändringar på fastigheter uppgående till 546 mkr bidrog till att resultatet före skatt uppgick till 1 244 mkr. Nettoinflyttningen var stark och uppgick till 49 mkr, att jämföra med 27 mkr under det första halvåret 2017 och 54 mkr under helåret 2017. Den största enskilda inflyttningen var EU-myndigheten European Centre For Disease Prevention and Control (ECDC) på cirka 9 400 kvm i Solna.

Efter ett mycket intensivt 2017 då Klövern genom 81 transaktioner fortsatte att fokusera portföljen till starka tillväxtorter i Sverige har vi under 2018, genom förvärv av sex stora fastigheter i Köpenhamn, kraftfullt etablerat oss på den danska marknaden. Vid slutet av juni uppgick värdet på de två första förvärvade fastigheterna i Köpenhamn till 2,8 mdkr. Efter tillträde av ytterligare fyra fastigheter den 4 juli, till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,0 mdkr, är Köpenhamn värdemässigt Klöverns näst största stad. Samtidigt har renodlingen av portföljen fortsatt genom avyttring av samtliga förvaltningsfastigheter i Härnösand, Sollefteå och Falun (med planerat frånträde den 31 augusti) varefter Klöverns svenska portfölj är helt fokuserad på 12 utvalda tillväxtorter.

Efter en längre tids sondering, tog Klövern under det andra kvartalet ett första steg in på den amerikanska marknaden. Vi har tecknat ett avtal, till ett värde av 16 miljoner USD, avseende en tomträtt på Manhattan, en hörnfastighet invid 6th Avenue (1241-1251 Broadway) som idag nyttjas till parkering och ligger mindre än 500 meter från Empire State Building. Ambitionen är att utveckla en högkvalitativ kontorsbyggnad på cirka 14 000 kvm tillsammans med den lokala fastighetsutvecklaren GDS Development. CBRE har fått uppdraget att sköta uthyrningsarbetet. Skidmore, Ownings & Merrill (SOM) har fått uppdraget att rita byggnaden som planeras att gröncertifieras via LEED.

Klövern har en projektvolym som är relativt stabil med en årlig volym om cirka 1,5 mdkr. Efter framgångsrikt slutförande av bland annat ombyggnationen av ett kontorshus åt EU-myndigheten ECDC är några av de idag mest omfattande projekten hotell- och mässanläggningen Åby Arena i Göteborg och kontorsprojektet Kopparhusen i Norrköping. Projektutvecklingen, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 131 mkr under det första halvåret, eller med 446 mkr under de senaste 12 månaderna.

Inom Klövern Living arbetar vi med ett stort antal bostadsprojekt. Mot bakgrund av det rådande marknadsläget har vi flyttat våra planerade första projektstarter bortåt i tiden till första halvåret 2019.

Under 2018 har Klövern förvärvat aktier i fastighetsutvecklingsbolaget Tobin Properties i tre steg; genom en riktad emission, ett kontant budpliktsbud och en företrädesemission. Klöverns ägande uppgår nu till 62,1 procent av kapitalet och 63,4 procent av rösterna. Under det första kvartalet redovisades innehavet som andelar i intresseföretag men fr o m 4 april 2018 konsolideras Tobin Properties i Klövern.

Klöverns finansiella styrka är fortsatt god. Vid slutet av det andra kvartalet uppgick den justerade soliditeten till 35,8 procent medan räntetäckningsgraden under de senaste 12 månaderna låg oförändrat kvar på 2,9. Under det andra kvartalet har vi arbetat med att förlänga både kapitalbindningen och räntebindningen, vilka har ökat till 4,0 år, respektive 3,0 år. Andelen räntesäkrad kreditvolym har samtidigt stigit från 68 procent till 88 procent. Under det första halvåret har vi också varit aktiva i kapitalmarknaden genom emission av ett obligationslån om 1 500 mkr, ett grönt obligationslån om 900 mkr och ett hybridobligationslån om 800 mkr.

Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgick den 30 juni till 14,58 kr, motsvarande en ökning med 4 procent sedan årsskiftet och 15 procent under de senaste 12 månaderna.

Sammantaget är vi nöjda med utvecklingen under det första halvåret 2018 och ser med tillförsikt fram emot en fortsatt stabil utveckling under resten av året.

Rutger Arnhult, VD Klövern

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder effektiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.
 
Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 10:00 CEST.