Klövern AB (publ) : Delårsrapport januari-juni 2016

2016-07-11

»» Intäkterna ökade med 6 procent till 1 430 mkr (1 346).

»» Driftöverskottet ökade med 8 procent till 943 mkr (873).

»» Förvaltningsresultatet ökade med 20 procent till 597 mkr (498).

»» Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 089 mkr (775).

»» Resultatet efter skatt ökade med 4 procent till 1 149 mkr (1 102), motsvarande 1,07 kr (1,02) per stamaktie.

»» Efter tillträde av 2 fastigheter för 376 mkr, försäljning av 3 fastigheter för 147 mkr och investeringar på 785 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 37 137 mkr.

»» Räntetäckningsgraden ökade till 3,0 (2,5) och den justerade soliditeten uppgick till 35,9 procent.

VD:s kommentar

Fortsatt bra resultatutveckling
Klöverns vinstutveckling var fortsatt stark under 2016 års andra kvartal. Under det första halvåret ökade förvaltningsresultat med 20 procent. Positiva värdeförändringar på fastigheter bidrog även detta kvartal till vinsten längre ned i resultaträkningen. I takt med att fastighetsvärdena stigit har vi gradvis blivit mer selektiva vid förvärv och istället allokerat mer kapital till projekt. Vi ser ofta betydligt större potential för långsiktigt värdeskapande i projektverksamheten, inte bara inom kommersiella fastigheter utan även vad det gäller bostäder.

Nettoinflyttningen var fortsatt positiv under andra kvartalet och uppgick till totalt 17 mkr under det första halvåret. För Klövern som helhet uppgick den ekonomiska uthyrningsgraden vid slutet av kvartalet till 91 procent, vilket är i nivå med målsättningen för 2016. Om även kontrakterade men ej inflyttade ytor tas med i beräkningen stiger den siffran till 92 procent. Under det tredje kvartalet kommer Tele2 att flytta in i sitt nybyggda huvudkontor på runt 20 000 kvm i Kista och StayAt att få tillgång till drygt 7 000 kvm totalrenoverade lokaler i samma område för att öppna ett nytt lägenhetshotell. Dessa inflyttningar, båda på riktigt långa kontrakt, kommer i hög utsträckning att kompensera för de sedan länge aviserade kommande avflyttningarna inom samma del av Stockholm.

På projektsidan råder det hög aktivitet med alltifrån bostadsprojekt i tidig planeringsfas till stora kontorsprojekt klara för inflyttning. Våra pågående projekt har en total investeringsvolym på 3,7 mdkr med en återstående investering om knappt 1,4 mdkr. Under det första halvåret uppgick investeringsvolymen till 785 mkr. Förutom att de nya lokalerna åt Tele2 och StayAt snart är inflyttningsklara så färdigställdes strax innan midsommar de drygt 19 000 kvm som Klövern utvecklat åt Transportstyrelsen i Örebro. Bland projekt i tidig fas kan nämnas att första spadtaget tagits för en ny hotell/kontorsbyggnad i Västerås, med bland annat Nordic Choice Hotels som hyresgäst. Därutöver har även skapandet av ett nytt hotell i Kista åt samma hotelloperatör satts igång.

Inom segmentet bostäder arbetar Klövern Living vidare med ett antal projekt i flera olika städer. Vi bedömer att det i ett längre perspektiv kan finnas utrymme för så mycket som mellan 8 000 och 12 000 lägenheter inom vårt befintliga fastighetsbestånd.

För Klöverns del har det hittills under 2016 varit relativt lugnt på transaktionssidan. Men under inledningen av det andra kvartalet tillträdde vi den spännande projektfastighet som förvärvats i ett ypperligt läge i närheten av Stockholms Central. Vi arbetar nu vidare med att steg för steg förädla objektet till en modern kontors- och butiksfastighet.

På finansieringssidan kan noteras att intresset var stort för det 4-åriga obligationslån på 750 mkr som emitterades under andra kvartalet. Räntetäckningsgraden låg även under årets andra kvartal långt över målsättningen på 2,0 samtidigt som den justerade soliditeten vid halvårsskiftet uppgick till 35,9 procent.

Totalt sett är vi mycket nöjda med utvecklingen under 2016 års andra kvartal som innebar Klöverns bästa resultat någonsin i form av såväl driftöverskott som förvaltningsresultat. Vi ser bra förutsättningar för en fortsatt god utveckling även under resten av året.

Rutger Arnhult, VD Klövern


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.
 
Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juli 2016 kl. 12:00 CET.