Klövern AB (publ): Delårsrapport januari – juni 2015

2015-07-10

» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).

» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498 mkr (369).

» Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 775 mkr (728), på derivat till 87 mkr (-319) och resultatandelar i intresseföretag uppgick till 24 mkr (-56).

» Resultatet uppgick till 1 102 mkr (671), motsvarande 1,02 kr (0,63) per stamaktie.

» Tillträde av 12 fastigheter för 818 mkr och försäljning av 11 fastigheter för 487 mkr.

» Investeringar i egna projekt uppgick till 558 mkr (417).

VD:s kommentar
Fortsatt bra resultatutveckling
Klövern uppvisar ett bra resultat för årets andra kvartal. Nettoinflyttningen uppgick till 24 mkr och driftöverskottet för jämförbart bestånd steg med 4 procent. Transaktionsmarknaden är fortsatt stark med stora kapitalinflöden till fastighetsmarknaden vilket sänker avkastningskraven. De senaste förvärven har fortsatt att stärka Klöverns position i Stockholm och Göteborg.

Förvaltningsarbetet löper på med gott resultat. Intäkterna ökade med 7 procent under andra kvartalet, drivet av såväl förvärv samt en positiv nettoinflyttning. Överskottsgraden uppgick till 67 procent, vilket medför att överskottsgraden efter årets två första kvartal ligger i linje med uppsatt förvaltningsmål om 65 procent. Hyresmarknaden i storstadsområdena är fortsatt stark och ett fokuserat uthyrningsarbete gör att vi är på god väg att uppnå vårt nettoinflyttningsmål om minst 1 procent av hyresvärdet per år. För årets första hälft kan jag med glädje konstatera en nettoinflyttning om 29 mkr, vilket är strax under helårsmålet.

Klövern arbetar aktivt med tillväxt genom både projekt och förvärv. Det kommer fortsatt att vara stort fokus på arbetet med förädling och utveckling av våra befintliga fastigheter, inte minst som en följd av lägre avkastningskrav generellt, vilket gör investeringar i egna fastigheter mer attraktivt. För närvarande har vi ett tjugotal projekt i tidiga skeden som syftar till att ta fram nya eller utökade detaljplaner för fastigheter i strategiska lägen med stora utvecklingsmöjligheter. Det finns även ett antal fastigheter i beståndet där vi på sikt kan tillskapa högklassiga bostadsrätter och hyresrätter i attraktiva lägen.

Ett stort utvecklingsprojekt tillkom under andra kvartalet i samband med en nyuthyrning till lägenhethotelloperatören StayAt i Kista. Det 20-åriga hyresavtalet omfattar 7 300 kvm i fastigheten Helgafjäll 2 som kommer att genomgå en totalrenovering. Preliminärt sker inflyttning i augusti 2016.

På transaktionssidan är marknaden fortsatt stark och Klövern har under kvartalet förvärvat ett antal fastigheter. Aprikosen 2, även kallad Solna Gate, utgör det största förvärvet med en köpeskilling om 1,2 mdkr. Solna Gate kommer att tillträdas den 1 oktober. Med en uthyrningsbar area på 35 000 kvadratmeter är fastigheten ett fint tillskott till Klöverns stadigt växande Stockholmsbestånd. Ett ökat fokus riktas även mot Göteborgsmarknaden. Efter halvårsskiftet förvärvades cityfastigheten Inom Vallgraven 15:2 i Göteborg, även kallad Gamla Riksbankshuset. Fastigheten tillträds i november. I enlighet med Klöverns tillväxtstrategi har fastigheter för totalt 675 mkr förvärvats i Göteborg hittills i år. Näst efter Stockholm och Linköping som utgör 43 procent respektive 8 procent av fastighetsportföljen (inklusive kommande tillträden) uppgår Göteborgs andel till 7 procent, tätt följd av Västerås och Uppsala på 6 procent vardera. Vi har under kvartalet även genomfört ett antal mindre försäljningar, bland annat i Eslöv och Katrineholm, i syfte att fortsätta renodlingen av fastighetsbeståndet.

För att ytterligare förstärka Klöverns långsiktiga finansiella ställning har två finansiella mål justerats av styrelsen under kvartalet. Målet för räntetäckningsgraden har höjts till minst 2,0 från tidigare mål på minst 1,5. En ny målsättning har införts om att justerad soliditet långsiktigt ska uppgå till 40 procent. Den målsättningen ersätter målet om att soliditeten ska uppgå till minst 30 procent. I takt med att avkastningskraven sjunker ser jag det som en naturlig utveckling att Klövern arbetar för att stärka sin finansiella ställning.

Sammanfattningsvis ser jag positivt på Klöverns framtida utveckling och är övertygad om att andra halvåret blir minst lika lyckat som första halvåret.

Rutger Arnhult
VD Klövern


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 31,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 3,0 miljarder kronor per den 30 juni 2015. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2015.