Klövern AB (publ): Delårsrapport januari – juni 2014

2014-07-10

  
Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081).

Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670).

Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 369 mkr (305).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 728 mkr (-114), på derivat till -319 mkr (317) och resultatandelar i intresseföretag uppgick till -56 mkr (7).

Resultatet uppgick till 671 mkr (440), motsvarande 3,44 kr (2,09) per stamaktie.

Tillträde av 9 fastigheter för 4 080 mkr och försäljning av 7 fastigheter för 330 mkr.

Globen City tillträdes under inledningen av det andra kvartalet.

Under det andra kvartalet lanserades verksamheten inom kontorshotell under ett eget varumärke: First Office. Klövern avser nu även att konceptualisera sin verksamhet inom förrådsanläggningar under ett eget varumärke: Big Pink.

VD:s kommentar

Ett fortsatt stort intresse att investera i fastighetsmarknaden

Det var fortsatt högt tempo under årets andra kvartal där fastighetsbeståndet i ett slag ökade med cirka 4 miljarder kronor genom tillträdet av Globen City i början på april. Ett par andra mindre transaktioner hann vi också med under kvartalet, bland annat förvärv av några fastigheter i Kalmar och Göteborg. Därutöver undertecknades Klöverns näst största hyresavtal, med mobiloperatören Tele2 i Kista.


Intäkterna under kvartalet ökade med 18 procent, drivet av såväl förvärv som en ökad uthyrningsgrad. Ett fortsatt fokus på kostnadssidan bidrog till att kostnaderna endast ökade i måttlig takt. Då Globen City tillträddes under kvartalet har detta inte fått fullt genomslag på resultatet, men driftöverskottet på 426 mkr är Klöverns klart högsta någonsin för ett enskilt kvartal. Överskottsgraden, driftöverskottet i relation till intäkterna, ökade till 67 procent (65).

Intresset att investera i fastighetsmarknaden ökar alltmer. Med en reporänta på 0,25 procent och en
5-årsränta som rör sig på historiskt låga nivåer, kan det vara svårt att hitta den avkastning som många investerare kräver i andra tillgångsslag. Vi märker av det ökade intresset på flera sätt, bland annat genom att fler institutionella investerare engagerar sig i budgivningarna. De kan ofta acceptera ett lägre avkastningskrav på fastigheter och därmed ett högre pris. Detta leder till att avkastningskraven generellt sjunker på marknaden, vilket även vi märker av i befintligt bestånd där avkastningskraven
sjunker något med positiva värdeförändringar som följd.

Klöverns strategi är att verka på utvalda tillväxtorter. På de orter där vi väljer att finnas skall vi vara en av de ledande fastighetsägarna. Det innebär att vi fortsätter att stärka beståndet genom förvärv, investeringar i befintligt bestånd eller genom nyproduktion. Genom att sälja fastigheter i perifera lägen och istället satsa på att förvärva fastigheter som ligger nära befintligt bestånd kan vi effektivisera vår förvaltning.

Under kvartalet teckande vi avtal om förvärv av fyra fastigheter i Kalmar för 100 mkr, med tillträde
1 juli. Fastigheterna är fullt uthyrda och den totala uthyrningsbara arean om cirka 13 500 kvm utgörs av kontors-, butiks- och lagerytor. Klövern har en stark position i Kalmar och det är glädjande att kunna addera ytterligare fastigheter som kan hanteras inom befintlig organisation. Vi fortsatte även vårt arbete med att renodla beståndet genom att sälja våra kvarvarande fastigheter i Kristianstad och Landskrona.

Under kvartalet lanserade vi vår verksamhet inom kontorshotell under ett eget varumärke: First Office. Genom att tydliggöra den breda geografiska närvaron – vi har 54 kontorshotell i 16 städer – och addera nya tjänster räknar vi med att i ännu högre grad kunna attrahera hyresgäster. Vi avser nu även att konceptualisera vår verksamhet inom förrådsanläggningar (self storage) under ett eget varumärke: Big Pink. Vi har i dagsläget en handfull anläggningar och planerar att öppna fler.

Bankernas utlåningsvilja är fortsatt stark. Vi har under kvartalet förlängt ett antal större lån och erbjudits fortsatt goda marginaler. Vi passade även på att utnyttja ett starkt marknadsintresse för att investera i preferensaktier under kvartalet. Vi emitterade drygt 1,5 miljoner preferensaktier i två olika emissioner.

Andra kvartalet blev resultatmässigt Klöverns starkaste kvartal någonsin, vilket känns mycket glädjande. Jag vill passa på att önska alla hyresgäster, anställda och investerare en trevlig sommar”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 29 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 2,9 miljarder kronor per den 30 juni 2014. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44 33 22, e-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
10 juli 2014.