Klövern AB (publ): Delårsrapport januari – juni 2003

2003-08-21

* Resultat efter skatt uppgick till 42 Mkr, motsvarande 1,03 kr per aktie
 
* Hyresintäkterna uppgick till 133 Mkr

* 13 Fastigheter på tolv orter har sålts för 159 Mkr med 17 Mkr i vinst
 
* Under tredje kvartalet har fastigheter med ett sammanlagt marknadsvärde om 1 126 Mkr förvärvats från Akelius Kontor och Mandamus
 
 
Resultat
Resultat efter skatt uppgick för perioden januari – juni till 42 Mkr. I resultatet ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 17 Mkr. Hyresintäkterna uppgick 133 Mkr och driftöverskottet var 77 Mkr. Finansnettot blev -44 Mkr.
 
Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet uppgick till 40 Mkr och soliditeten uppgick vid periodens slut till 25,2 procent, motsvarande 27,4 procent efter full konvertering. Eget kapital uppgick per 30 juni 2003 till 564 Mkr, likvida medel 103 Mkr, och räntebärande skulder uppgick vid samma tidpunkt till
1 558 Mkr. Den genomsnittliga låneräntan var vid utgången av perioden 5,7 procent med en genomsnittlig räntebindningstid om 2,3 år.
 
Intäkter och fastighetskostnader
Under perioden januari – juni 2003 uppgick hyresintäkterna till 133 Mkr och fastighetskostnaderna till 56 Mkr och därmed blev driftöverskottet 77 Mkr. Uthyrningsgraden i fastighetsbeståndet uppgick per 30 juni till 89 % av hyresvärdet, vilket är oförändrat jämfört med utgången av kvartal 1 2003.
 
Verksamhet
Klövern är ett fastighetsföretag som fokuserar på att förvärva, utveckla och sälja högavkastande fastigheter i större och medelstora städer utanför storstadsregionerna. Klövern skall expandera genom att förvärva fastigheter i syfte att på ett antal orter nå en storlek som skapar grund för en effektiv drift och ledande position. Klövern skall också uppnå en storlek på verksamheten och börsvärdet som skapar förutsättningar för att Klövernaktien blir ett attraktivt investeringsalternativ för aktiemarknadens aktörer.
 
Marknad och fastighetsinnehav
Efterfrågan på kommersiella lokaler på Klöverns marknader har hittills under året varit oförändrad jämfört med 2002. Hyresnivåerna för nytecknade kontrakt har visat en svag ökning. Den nedåtgående trend med minskad efterfrågan och lägre marknadshyror som varit tydlig i delar av storstadsregionerna, har således inte fått genomslag på de marknader där Klövern verkar.
 
Nedan visas Klöverns fastighetsinnehav i sammandrag per 30 juni 2003.
 
Lokaltyp
Antal fastigheter
Yta, Kvm1)
Hyresvärde, Mkr
Ekonomisk
   uthyrningsgrad, %
Kontor
27
138 604
122,1
89
Industri/lager
27
157 635
87,3
90
Butiker
9
29 971
25,1
95
Utbildning
3
17 624
14,2
76
Bostäder
1
9 037
7,8
90
Övrigt 2)
4 409
9,1
94
Totalt
67
357 280
265,6
89
 
1)       Omklassificeringar av ytor inom fastigheterna har medfört att den uthyrningsbara ytan förändrats med netto – 900 kvm jämfört med 2002-12-31.
2)       I kategorin övrigt ingår P-platser och garage med ett sammanlagt hyresvärde om 3,4 Mkr.
 
Finansiering
Per 30 juni 2003 uppgick de räntebärande skulderna till 1 558 Mkr med en genomsnittlig ränta om 5,7 % och en genomsnittlig räntebindningstid uppgående till 2,3 år. De lån som förfaller under 2003 hade vid periodens utgång en genomsnittlig räntebindningstid om 57 dagar. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick per 30 juni till 3,6 år.
 
Lånestruktur per 2003-06-30
 
Ränteförfalloår
Mkr
Genomsnittlig ränta, %
Procentuell andel
2003
446
5,1
29
2004
63
6,1
4
2005
410
5,8
26
2006
129
5,6
8
2007
404
6,2
26
2008
55
5,8
4
Förlagslån
50
6,3
3
Totalt
1 558
5,7
100
 
 
Investeringar
Under perioden har totalt 49 Mkr investerats i ombyggnationer av fastigheter i främst Norrköping, Nyköping, Uppsala och Karlstad. Beloppen har aktiverats i sin helhet.
 
 
Fastighetsförsäljningar
Sammanlagt har tretton fastigheter sålts för en total köpeskilling om 159 Mkr med en vinst uppgående till 17 Mkr. Försäljningarna innebär att Klövern lämnat elva orter med begränsat fastighetsinnehav.
 
 
Ordinarie bolagsstämma 23 april 2003
Vid Klöverns ordinarie bolagsstämma 23 april 2003, omvaldes styrelseledamöterna Stefan Dahlbo och Erik Paulsson. Stämman beslöt att till styrelsen nyvälja Gustaf Hermelin, VD i Klövern AB, Anna-Greta Lundh, VD i Länsförsäkringar Södermanland, Bo Pettersson, VD i Catella Capital AB, Johan Piehl, VD i Förvaltnings AB Charrow samt Anders Swensson, VD i Nect Management AB. Ledamöterna Lars Evander och Ole Oftedal hade avböjt omval. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Stefan Dahlbo till styrelsens ordförande.
 
Klöverns aktier åter på ordinarie O-lista 
Efter genomförd granskningsprocess under våren 2003 fann Stockholmsbörsens bolagskommitté att Klövern uppfyller de krav som gäller för notering av bolagets aktier på börsens O-lista. Stockholmsbörsen beslutade därför att handeln i Klöverns aktier åter skulle ske på O-listan från och med 30 april 2003.
 
Moderbolaget 
Verksamheten utgörs av koncerngemensamma funktioner och ägande av koncernens dotterbolag. Resultat efter finansiella poster för första halvåret uppgick till -5,0 Mkr. Nettoinvesteringarna i aktier, andelar och inventarier uppgick till 1,1 Mkr.
 
Personal
Per 30 juni uppgick det totala antalet anställda till 22, jämfört med 17 vid ingången av år 2003.
 
Rapportering och redovisningsprinciper
Med anledning av Klöverns ändrade inriktning från konsultverksamhet till fastigheter under andra halvåret 2002 gjordes förändringar och kompletteringar i den finansiella rapporteringen. Vid upprättande av delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i Klöverns Årsredovisning 2002. Det historiska jämförelsematerialet i denna delårsrapport avseende första halvåret 2002 är dock i sin helhet hänförligt till dåvarande Adcores konsultverksamhet. I anslutning till resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser  samt nyckeltalsredovisning finns ytterligare förklarande kommentarer.
 
Händelser efter rapportperiodens utgång
Extra bolagsstämma den 6 augusti 2003
 
Vid extra bolagsstämma i Klövern AB 6 augusti 2003, beslutades att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter samt att välja Lars Holmgren som ny styrelseledamot. Styrelsen består därefter av Stefan Dahlbo, Gustaf Hermelin, Anna-Greta Lundh, Erik Paulsson, Bo Pettersson, Johan Piehl, Anders Swensson och Lars Holmgren. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Stefan Dahlbo till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 18.000.000 B-aktier, varje aktie om nominellt 5 kronor. Betalning för de nya aktierna får ske genom apport, kvittning eller kontant betalning.
 
Förvärv från Akelius Kontor och Mandamus
Den 1 juli 2003 offentliggjordes att Klövern AB avtalat om förvärv av 29 fastigheter från Akelius Kontor och Mandamus med tillträde 1 augusti 2003, samt att ett optionsavtal ingåtts med Akelius avseende förvärv av bolag innehållande fastigheter med tillträde 1 oktober 2003. För fastigheter i förvärvsavtal mellan Klövern och Akelius samt Klövern och Mandamus, gjordes tillträdet planenligt 1 augusti 2003. Optionen kommer att utnyttjas vilket innebär att Klövern den 1 oktober 2003 förvärvar bolag innehållande totalt nio fastigheter från Akelius.

Per 1 oktober 2003 kommer Klöverns fastighetsinnehav bestå av totalt 107 fastigheter med en uthyrningsbar yta om c:a 603 000 kvm och ett bokfört fastighetsvärde uppgående till c:a 3 miljarder kronor. De årliga hyresintäkterna proforma uppgår till c:a 393 Mkr med ett årligt driftöverskott proforma om c:a 259 Mkr.
 
Som dellikvid vid fastighetsförvärven per 1 augusti erläggs sammanlagt 19,5 miljoner nyemitterade B-aktier i Klövern. Efter genomförande av förvärv per 1 augusti 2003, kommer antalet aktier i Klövern att uppgå till 60,9 miljoner. Förvärvet från Akelius kontor den 1 oktober innebär att ytterligare 6,4 miljoner aktier i Klövern tillkommer. Akelius Kontor har tidigare meddelat att de avser att vidareförsälja huvuddelen av de erhållna Klövernaktierna till Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), som i så fall kommer att bli den enskilt största ägaren i Klövern.
 
 
Tidpunkter för ekonomisk rapportering
 
Delårsrapport januari september 2003                        
5 november 2003
 
Bokslutskommuniké för helåret 2003               
12 februari 2004
 
 
Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
 
 
Nyköping den 21 augusti 2003
Klövern AB (publ)
 
Gustaf Hermelin
Verkställande Direktör
 
Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk: