Klövern AB (publ): Delårsrapport jan – mars 2017

2017-04-26

»» Resultatet före skatt ökade med 16 procent till 1 018 mkr (876) och resultatet efter skatt ökade med 11 procent till 789 mkr (712), motsvarande 0,77 kr (0,69) per stamaktie.

»» Intäkterna ökade med 7 procent till 762 mkr (714).

»» Driftöverskottet ökade med 9 procent till 503 mkr (463).

»» Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 319 mkr (293).

»» Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 676 mkr (726).

»» Efter tillträde av 5 fastigheter för 415 mkr, frånträde av 4 fastigheter för 109 mkr och investeringar på 224 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 40 442 mkr.

»» Räntetäckningsgraden uppgick till 3,0 och den justerade soliditeten förbättrades till 37,5 procent.

VD:s kommentar

Rekordresultat och fortsatt fokusering av fastighetsportföljen

Klövern redovisar ett rekordresultat för årets första kvartal. Resultatet före skatt om 1 018 mkr
överstiger för första gången miljardstrecket och motsvarar en ökning med 16 procent jämfört med
Q1 2016. Vi fortsätter att arbeta med vår plan att tydligt fokusera fastighetsportföljen till de starkaste
tillväxtregionerna i Sverige. Vår geografiska förflyttning till dessa regioner har under de senaste fem åren varit påtaglig och våra marknadspositioner har verkligen förstärkts.

Av Klöverns totala fastighetsvärde är idag så mycket som 98 procent lokaliserat till våra 12 utvalda tillväxtorter. På dessa orter har den genomsnittliga befolkningstillväxten under de senaste 10 åren överstigit 15 procent. Stockholmsportföljen utgör 45 procent av fastighetsvärdet, följt av Göteborg med 9 procent, Linköping med drygt 7 procent och Uppsala med 6 procent.

Det råder ingen tvekan om att vi för tillfället arbetar i medvind. Fastighetsmarknaden är fortsatt stark, projektmöjligheterna många, finansieringsmöjligheterna goda och våra lokala hyresmarknader visar styrka. För kvartalet redovisar vi en positiv nettoinflyttning om 33 mkr. Samtidigt noterar vi på många marknader nya rekord både vad det gäller hyresnivåer och avkastningskrav. Sammantaget driver detta fastighetsvärdena i en fortsatt positiv riktning och vi kan glädja oss åt en värdetillväxt om 676 mkr under kvartalet.

Vårt förvaltningsresultat ökade med 9 procent till 319 mkr. Ett i grunden stabilt driftöverskott fick stöd av positiv nettoinflyttning, stark hyresutveckling och fortsatt låga räntor. Förvärv i Malmö och Lund i slutet av fjolåret samt egen nyproduktion bidrog också positivt. Under kvartalet har vi haft en stor och lyckosam inflyttning i Uppsala i form av Elite Hotels på cirka 10 000 kvm nybyggda hotellytor i fastigheten Uppsala Gate.

Vår ambition att i allt större utsträckning växa genom egenutvecklade projekt börjar få tydligt genomslag. De i nuläget mest omfattande pågående nybyggnationsprojekten utgörs av S7 i Västerås, Gamlestaden i Göteborg samt Skeppet i Karlstad. Uthyrningsarbetet av dessa löper på riktigt bra och vi ser framför oss att dessa nybyggen kommer att vara fullt uthyrda vid färdigställande. Större ombyggnationsprojekt sker i Solna för hyresgästen ECDC, i Kista för Choice Hotels samt för Mio Möbler i Lund. Dessa större projekt innebär i sig totala investeringar om 1 mdkr och omfattar cirka 55 000 kvadratmeter.

Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog under kvartalet med värdeökningar av fastigheter om 156 mkr vilket är ett resultat som numera snarare bör ses som en del av vårt rörelseresultat. I kvartalet har vi investerat totalt 224 mkr i utvecklingsprojekt, att jämföra med att vi under fjolåret sammanlagt investerade 1,6 mdkr. Att Klövern under 2018 når en projektvolym om 2 mdkr ser jag som rimligt med tanke på att vi då också ska ha produktionsstartat några bostadsprojekt inom Klövern Living.

Klövern Living arbetar vidare med ett stort antal utvecklingsprojekt. Vi har idag pågående detaljplaneprocesser omfattande över 5 000 lägenheter i framförallt Stockholm, Uppsala, Västerås, Karlstad, Linköping och Nyköping. Min bedömning är att Klövern kommer att starta produktion av minst 200-300 lägenheter 2017/2018 och minst 300-500 lägenheter 2019/2020.

Under inledningen på året har vi varit fortsatt aktiva med transaktioner. Genom förvärv har vi kompletterat beståndet i Göteborg, Stockholm och Nyköping. Våra försäljningar innebär att vi helt lämnar orterna Borås, Karlskrona, Hässleholm, Ängelholm, Kristinehamn och Ystad. Vi har även sålt några fastigheter i Lund, Örebro och Norrköping för att ytterligare renodla portföljerna på respektive ort.

Klöverns finansiella styrka förbättrades ytterligare under kvartalet. Räntetäckningsgraden uppgick till 3,0 och den justerade soliditeten ökade till 37,5 procent, att jämföra med 36,7 procent vid årsskiftet. Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgick till 12,93 kr, efter en ökning med över 10 procent sedan årsskiftet.

Sammantaget är vi mycket nöjda med utvecklingen och vad vi tillsammans på Klövern lyckats prestera under inledningen på 2017. Vi ser med tillförsikt fram emot en fortsatt god utveckling under året.

Rutger Arnhult, VD Klövern

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.
Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.