Klövern AB (publ): Bokslutskommuniké januari – december 2019

2020-02-12

»» Intäkterna ökade med 12 procent till 3 638 mkr (3 250).

»» Driftöverskottet ökade med 14 procent till 2 463 mkr (2 170).

»» Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 1 462 mkr (1 344).

»» Resultatet före skatt uppgick till 3 433 mkr (3 688) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 3 003 mkr (3 345) motsvarande 3,24 kr (3,54) per stamaktie.

»» Avkastningen på eget kapital uppgick till 15,9 procent (21,2).

»» Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 125 mkr (2 309). Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 681 mkr (910).

»» Efter tillträde av 3 fastigheter för 959 mkr, frånträde av 86 fastigheter för 5 029 mkr och investeringar om 1 550 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 52 377 mkr.

»» Räntetäckningsgraden uppgick till 2,6 (2,7), belåningsgraden minskade till 50 procent (56) och den justerade soliditeten ökade till 43,5 procent (37,4).

»» EPRA NAV ökade med 17 procent till 21,17 kr (18,13).

»» För räkenskapsåret 2019 föreslår styrelsen en utdelning om totalt 0,50 kr (0,46) per stamaktie att utbetalas vid fyra tillfällen och en utdelning om totalt 20,00 kr (20,00) per preferensaktie att utbetalas vid fyra tillfällen.

VD:s kommentar:

Renodling, värdeskapande och finansiell styrka

När vi summerar 2019 kan vi konstatera att året varit väldigt intensivt och resultatmässigt mycket starkt. Vi är särskilt stolta över den höga nettoinflyttningen, utvecklingen i jämförbart bestånd och den fina avkastningen på eget kapital. Vi har fortsatt att renodla fastighetsbeståndet till färre orter i Sverige och samtidigt investerat ytterligare i våra huvudorter, både på hemmamarknaden och utomlands. Affärstempot har varit högt med fokus på lönsamhet, hållbarhet, strukturell renodling och finansiell förstärkning i syfte att skapa ett ännu starkare Klövern för framtiden.

STARK RESULTATUTVECKLING
Klövern redovisar återigen ett starkt resultat. Under 2019 förbättrades förvaltningsresultatet med 9 procent till 1 462 mkr. Efter positiva värdeförändringar på fastigheter uppgående till
2 125 mkr summeras resultatet före skatt till 3 433 mkr. Efter skatt motsvarar det en vinst per aktie om 3,24 kr och en avkastning på eget kapital om 16 procent.

REKORDHÖG NETTOINFLYTTNING OCH BRA UTVECKLING I JÄMFÖRBART BESTÅND
Samtliga våra prioriterade marknader har, trots att makrostatistik indikerat en avmattning i ekonomin, utvecklats bra under 2019. Årets nettoinflyttning var rekordhög och uppgick till 130 mkr, vilket är långt över målsättningen om minst 1 procent av hyresvärdet. Utvecklingen i jämförbart bestånd, dvs fastigheter som ägts under hela 2018 och 2019, är mycket glädjande med en ökning av intäkterna med 6 procent och driftöverskottet med 5 procent.

STARKARE FINANSIELL STÄLLNING
Klöverns finansiella position har stärkts ytterligare under året, både genom bra resultatutveckling och strategisk nettoförsäljning av fastigheter. Den justerade soliditeten förbättrades med 6,1 procentenheter till 43,5 procent, vilket är över målsättningen om 40 procent, samtidigt som belåningsgraden1 minskade till 50 procent. Vid årsskiftet var så mycket som 93 procent av kreditvolymen räntesäkrad och den genomsnittliga finansieringsräntan uppgick till 2,3 procent. Räntetäckningsgraden är betryggande och uppgick under året till 2,6. Generellt erbjuds fortsatt goda lånevillkor i såväl bankmarknaden som kapitalmarknaden. Under 2019 emitterade Klövern totalt 2 300 mkr på obligationsmarknaden, varav 1 600 mkr gjordes inom ramen av ett grönt obligationsprogram.

RENODLING OCH INTERNATIONELL EXPANSION
Under året fortsatte vi att följa vår strategi att renodla fastighetsportföljen, både geografiskt och produktmässigt.

Vi har bland annat avyttrat hela beståndet i Karlstad och samtliga förvaltningsfastigheter i Örebro. Den svenska fastighetsportföljen är nu koncentrerad till 10 städer. Av det totala fastighetsbeståndet är 96 procent beläget i vad vi betecknar som större städer med mer än 100 000 invånare och 74 procent i storstadsregioner med mer än en miljon invånare.

Beståndet har även i ännu högre grad fokuserats på moderna kontor genom avyttring av lager- och logistikfastigheter, bland annat sju fastigheter som såldes till Blackstone, samt förvärv av och investeringar i moderna kontorsfastigheter.

Utlandsportföljen utgjorde vid årsskiftet 12 procent av det totala fastighetsvärdet och väntas fortsätta växa, bland annat genom ytterligare förvärv men också i takt med att projekten i New York och Köpenhamn färdigställs. Vi kan konstatera att de två pågående projekten i New York, 1245 Broadway och 28&7, utvecklas helt enligt plan och räknar med att byggstarta projekt nummer tre, 118 10th Avenue, under det andra kvartalet 2020. Den totala investeringen för projekten på Manhattan beräknas uppgå till knappt 3 miljarder kronor med en bedömd potentiell utvecklingsvinst om drygt 2 miljarder kronor.

VÄRDESKAPANDE PROJEKTUTVECKLING
Projektutveckling är en viktig del i vår affärsmodell och det nya affärsområdet Projektutveckling Sverige som skapades under 2019 har en central roll i Klöverns position som långsiktig stadsutvecklare. Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 681 mkr under 2019.

FOKUS PÅ HÅLLBARHET
Vi kan med glädje konstatera att vårt långsiktiga hållbarhetsarbete ger resultat. I en av Nordens största varumärkesundersökningar med fokus på hållbarhet, Sustainable Brand Index B2B, har Klövern utsetts till Sveriges tredje mest hållbara fastighetsbolag, och #2 bland de börsnoterade fastighetsbolagen.

GOD VÄRDETILLVÄXT
Substansvärdet per aktie (EPRA NAV1) har utvecklats väl och uppgick vid årsskiftet till 21,17 kr, motsvarande en ökning med 17 procent under 2019.

FORTSATT BRA UTVECKLING
Vi har totalt sett en mycket stabil verksamhet som under 2019 visade hög lönsamhet och bra underliggande tillväxt samtidigt som den finansiella positionen stärktes ytterligare. Jag ser fram emot en fortsatt bra utveckling under 2020.

Rutger Arnhult, VD Klövern

1) Definitionen av belåningsgrad och beräkningen av EPRA
NAV har ändrats i samband med denna bokslutskommuniké.
Historiska siffror har justerats. Se även sid 19: Definitioner.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 07:30 CET.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga