Klövern AB (publ): Bokslutskommuniké januari-december 2016

2017-02-10

»» Intäkterna ökade med 6 procent till 2 876 mkr (2 718).

»» Driftöverskottet ökade med 7 procent till 1 891 mkr (1 766).

»» Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 1 180 mkr (1 043).

»» Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 709 mkr (1 252).

»» Resultatet efter skatt ökade med 13 procent till 2 259 mkr (2 008), motsvarande 2,11 kr (1,83) per stamaktie.

»» Efter tillträde av 32 fastigheter för 1 484 mkr, försäljning av 15 fastigheter för 630 mkr och investeringar på 1 626 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 39 234 mkr.

»» Styrelsen föreslår en utdelning om 0,40 kr (0,35) per stamaktie att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0,10 kr.

»» Styrelsen föreslår en utdelning om 20,00 kr (20,00) per preferensaktie att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 5,00 kr.

VD:s kommentar

Rekordresultat med fortsatt expansion i kombination med ytterligare fokusering av fastighetsportföljen

Klövern redovisar ett rekordresultat för 2016. Förvaltningsresultatet utvecklades starkt samtidigt som positiva värdeförändringar bidrog till det goda resultatet. Resultatet före skatt ökade till 2 756 mkr, att jämföra med fjolårets tidigare rekordresultat om 2 541 mkr. Nettoinflyttning, en stark hyresutveckling, förvärv och kostnadskontroll bidrog till den positiva utvecklingen. Under året har vi genomfört förvärv i Stockholm, Malmö, Lund och Göteborg. Ett antal mindre prioriterade fastigheter har också avyttrats för att ytterligare renodla fastighetsportföljen. Verksamheten inom projektutveckling löper på bra och vi ser stor potential i nya framtida projekt inom både kommersiellt och bostäder.

Klöverns resultat för 2016 slår alla våra tidigare rekord. En fortsatt stabil och stark utveckling av förvaltningsresultatet i kombination med låga räntor och god värdeutveckling i fastighetsportföljen gör att vi summerar 2016 års resultat före skatt till 2 756 mkr, att jämföra med fjolårets tidigare rekordresultat om 2 541 mkr.

Hyresmarknaden är fortsatt stark vilket återspeglas i en positiv nettoinflyttning under det fjärde kvartalet, liksom under helåret 2016 då vi uppnådde en total nettoinflyttning om 20 mkr.

Under det fjärde kvartalet genomförde vi transaktioner som stärker Klöverns position i Malmö, Lund och Göteborg. Samtidigt fokuserades portföljen ytterligare genom försäljning av fastighetsbeståndet i Säter och avtal om avyttring av hela beståndet i Karlskrona. Sammantaget under 2016 förvärvade Klövern totalt 32 fastigheteter samtidigt som vi avyttrade 15 fastigheter och tecknade avtal om försäljning av ytterligare 13 fastigheter. Geografisk renodling och expansion på utvalda tillväxtorter kommer att vara ledstjärnor för Klöverns transaktionsaktiviteter även under 2017.

Klöverns projektutveckling har, i linje med vår strategi, vuxit i omfattning de senaste åren. Under 2016 har vi investerat 1 626 mkr (1 386) i nya spännande och lönsamma projekt. Under året har bland annat stora projekt åt Transportstyrelsen, StayAt och Tele2 framgångsrikt slutförts. Vi upplever en stark efterfrågan i våra pågående projekt såsom kontors/hotellbyggnaden S7 i Västerås, kontorshuset
Skeppet i Karlstad och stadsdelen Gamlestaden i Göteborg. Vi ser stor potential för värdeskapande i framtida projektutveckling, både vad gäller kontor och bostäder. Totalt sett bedömer vi att våra investeringar i projekt kommer att ligga på ungefär samma nivå 2017 som 2016.

Klövern Living driver vidare ett stort antal bostadsutvecklingsprojekt, vilka vi – i ett längre perspektiv – bedömer kan ge mellan 8 000 och 12 000 lägenheter, bland annat i Stockholm, Uppsala, Västerås, Karlstad och Linköping. Vår bedömning är att Klövern Living kommer att starta produktion av minst 200-300 lägenheter 2017/2018 och minst 300-500 lägenheter 2019/2020.

Klöverns finansiella styrka förbättrades under 2016. Den justerade soliditeten uppgick vid slutet av december till 36,7 procent, vilket innebär en ökning under året i riktning mot vårt långsiktiga mål om 40 procent. Samtidigt förbättrades räntetäckningsgraden till 2,9 vilket i kombination med en räntebindning på 2,6 år ger bolaget en stor tålighet mot eventuellt stigande räntor.

Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) fortsatte till följd av resultatet och positiva värdeförändringar att utvecklas starkt och uppgick vid årets slut till 11,70 kr, en ökning med 23 procent under 2016.

Sammantaget är vi mycket nöjda med utvecklingen under 2016 och ser bra marknadsförutsättningar för en fortsatt god utveckling även under 2017.

Rutger Arnhult, VD Klövern


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.

 
Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 kl. 07:30 CET.