Klövern AB (publ) : Bokslutskommuniké 2015

2016-02-11

»» Resultatet efter skatt ökade med 73 procent till 2 008 mkr (1 164), motsvarande 1,83 kr (1,02) per stamaktie.

»» Intäkterna ökade med 8 procent till 2 718 mkr (2 521).

»» Driftöverskottet ökade med 7 procent till 1 766 mkr (1 643).

»» Förvaltningsresultatet ökade med 32 procent till 1 043 mkr (789).

»» Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 252 mkr (1 207).

»» Efter tillträde av 19 fastigheter för 2 732 mkr, försäljning av 14 fastigheter för 546 mkr och investeringar på 1 386 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 35 032 mkr.

»» Region Stockholms andel av fastighetsvärdet ökade till 49,4 procent (47,6).

»» Styrelsen föreslår en utdelning om 0,35 kr (0,30) per stamaktie och en utdelning om 20,00 kr (20,00) per preferensaktie.

Händelser efter periodens utgång

Klövern undersöker möjligheten att avyttra fastigheterna Isafjord 4 och Isafjord 5 i Kista. Isafjord 4 är Klöverns till värdet enskilt största fastighet och utgörs av drygt 70 000 kvm uthyrningsbar yta, mestadels kontorsytor.

VD:s kommentar

2015 var ännu ett starkt år för Klövern

Klöverns vinstutveckling var god även under 2015 års sista kvartal med ett förvaltningsresultat som ökade 32 procent. Även om det finns en del utmaningar framöver för svensk ekonomi är marknadsförutsättningarna för fastighetsbolag gynnsamma. Konjunkturutvecklingen är solid och räntorna är historiskt sett mycket låga. Hand i hand med det visar transaktionsmarknaden fortsatt styrka vilket avspeglar sig i stigande fastighetsvärden som i sin tur innebär att det gäller att vara selektiv vid förvärv. I ett val mellan förvärv och projekt ser vi ofta större potential för långsiktigt värdeskapande i projektverksamheten på många av de orter där Klövern har en ledande position.

Inflyttningen av nya hyresgäster var stark under årets sista kvartal, bland annat flyttade IP-Only in i helt nya lokaler i Uppsala. Målet för helåret på en nettoinflyttning om minst 1 procent av hyresvärdet uppnåddes med god marginal. I första hand som en konsekvens av inflödet av nya hyresgäster
uppnåddes även målsättningen om en ekonomisk uthyrningsgrad på 91 procent.

Avyttringen av aktieinnehavet i fastighetsbolaget Tribona stärkte kassaflödet med 604 mkr och gav en positiv påverkan på resultat före skatt med 147 mkr. Vi är nöjda med värdeutvecklingen av innehavet i Tribona som inklusive utdelning genererat en totalavkastning runt 20 procent och ser avyttringen som strategiskt naturlig för ett Klövern som idag i ännu högre grad fokuserar på kontorsfastigheter.

Vårt fastighetsbestånd växte med 16 procent under 2015 till 35 mdkr genom en kombination av förvärv, värdehöjande investeringar och positiva värdeförändringar. Under året har vi primärt förstärkt Klöverns position i Stockholm och Göteborg genom förvärv av högkvalitativa objekt med en lång lista av solida välkända hyresgäster som BMW, Pfizer, Santander, Bristol-Myers Squibb, GlaxoSmith-Kline, Abbott, AbbVie, Toyota, Det Norske Veritas och Swedbank. Totalt har Klövern över 5 000 hyresgäster i ett brett spektrum av branscher, geografiskt fördelat på ett antal olika tillväxtorter. Den mixen, i kombination med att nästan var femte intäktskrona kommer från offentlig verksamhet, skapar stabilitet.

Stabilitet på intäktssidan ger i sin tur förutsättningar att utveckla verksamheten även genom projekt. Bland de största pågående projekten finns Tele2s nya huvudkontor i Kista, Elite Hotels nya landmärke till hotell vid centralstationen i Uppsala och färdigställandet av Transportstyrelsens nya lokaler i Örebro. I en strukturerad process arbetar vi intensivt vidare med att titta på hur förändrade detaljplaner kan skapa möjligheter för både nya kontor och bostäder, ibland genom förtätning för att skapa ännu attraktivare stadsmiljöer. Ett bra exempel på ett nytt sådant projekt, där byggnationen snart drar igång, är uppförandet av en spännande modernistisk byggnad på cirka 8 000 kvm vid centralstationen i Västerås. Fastigheten, förkortad S7, kommer till cirka halva ytan att utgöras av hotell för vilket Nordic Choice Hotels har tecknat ett 15-årigt hyresavtal.

Totalt sett är vi mycket nöjda med utvecklingen under 2015 och ser goda förutsättningar för att Klövern på ett balanserat sätt ska kunna växa vidare under 2016.

Rutger Arnhult, VD Klövern


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2016.