Klövern AB (publ): Bokslutskommuniké 2014

2015-02-11

» Intäkterna ökade med 14 procent till 2 521 mkr (2 220).


» Driftöverskottet ökade med 18 procent till 1 643 mkr (1 392).


» Förvaltningsresultatet ökade med 24 procent till 789 mkr (636).


» Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 207 mkr (-28), på derivat till
-565 mkr (337) och resultatandelar i intresseföretag uppgick till -126 mkr (5).


» Resultatet uppgick till 1 164 mkr (808), motsvarande 1,02 kr (0,68) per stamaktie.


» Tillträde av 19 fastigheter för 4 452 mkr och försäljning av 13 fastigheter för 531 mkr.


» Under fjärde kvartalet genomfördes en nyemission av preferensaktier, en fondemission av stamaktier av serie B och en sammanläggning av aktier, även kallad omvänd split.


» Styrelsen föreslår en utdelning om 0,30 kr per stamaktie och en utdelning om 20,00 kr per preferensaktie. Justerat för fondemission och sammanläggning uppgick utdelningen föregående år till 0,27 kr per stamaktie och 20,00 kr per preferensaktie.

VD:s kommentar

2014 – ett mycket lyckat år för Klövern
Årets sista kvartal var händelserikt för Klövern. Intjäningen var fortsatt mycket god och ett antal betydelsefulla hyresavtal undertecknades. Traditionsenligt var även transaktionsaktiviteten hög i december. Vid en extra bolagsstämma fattades bland annat beslut om att införa ett nytt aktieslag, stamaktier av serie B, och att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av ytterligare preferensaktier. Dessa beslut gjorde Klövern till ett starkare bolag som är bättre rustat för fortsatt tillväxt.

Intäkterna ökade med 12 procent under det sista kvartalet, främst drivet av förvärv. Överskottsgraden uppgick till 62 procent, i viss mån negativt påverkat av att vi valt att ta hand om en del eftersatt underhåll i nyligen förvärvade fastigheter. För helåret 2014 innebär det att överskottsgraden landade på 65 procent, upp från 63 procent 2013, något som är mycket glädjande.

Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 90 procent vid året slut. En ljusglimt rörande uthyrningen var ett hyresavtal om 3 200 kvm avseende de två översta nybyggda kontorsplanen i gamla Posthuset i Uppsala, där Klövern genomför ett större projekt med absolut närhet till centralstationen. Hyresgästen är infrastrukturoperatören IP-Only AB som sedan tidigare har sitt huvudkontor beläget i Uppsala. Ett långt hyresavtal med Evidensia i Kungens Kurva var även det mycket glädjande att få på plats. Sett till helåret uppnåddes, med viss marginal, målet om en nettoinflyttning om en procent av hyresvärdet. Ett ökat fokus på uthyrning gäller framöver och det finns en hel del pågående dialoger med potentiella hyresgäster som snabbt kan få genomslag på uthyrningsgraden.

Genom förvärv i Mölndal, Norrköping, Uppsala, Örebro och Västerås fortsatte vi att stärka vår fastighetsportfölj på ett flertal prioriterade orter. Under det sista kvartalet tecknades även avtal om att avyttra en fastighet i Karlskrona och fyra fastigheter i Stockholmsområdet som inte riktigt passar in i Klöverns struktur.

Fastighetsbeståndet uppgick vid utgången av året till 30,2 mdkr och 2 792 tkvm uthyrningsbar yta, jämfört med 24,1 mdkr och 2 624 tkvm uthyrningsbar yta den 31 dec 2013. Den ökade fastighetsvolymen är främst ett resultat av förvärv, men även sänkta avkastningskrav har bidragit till värdeökning. Det är primärt fastigheter i sekundärlägen i storstadsområdena som ser något sänkta avkastningskrav. Skillnaden mellan finansieringskostnader för fastigheter generellt och dess direktavkastning fortsätter att attrahera investerare och därmed sänka avkastningskraven.

Under kvartalet lanserade vi vår verksamhet inom förrådsanläggningar (self storage) under ett eget varumärke: Big Pink. I dagsläget har vi sex stycken anläggningar i fem olika städer: Göteborg, Malmö, Norrköping, Karlstad och Västerås. Vi ser goda tillväxtmöjligheter för Big Pink, inte minst i ett flertal av de regionstäder där Klövern har en stark position som fastighetsägare.

Vid en extra bolagsstämma den 22 oktober 2014 fattades ett antal viktiga beslut. Dels fick styrelsen mandat att emittera ytterligare upp till 12,5 miljoner nya preferensaktier i syfte att stärka det egna kapitalet för att skapa förutsättningar för såväl ytterligare förvärv som att utveckla befintliga fastigheter. Preferensaktieemissionen genomfördes under november månad, och tillförde bolaget 1 875 mkr i nytt eget kapital (före emissionskostnader). Ett annat beslut som fattades var att genom fondemission introducera B-aktier. Fondemissionen genomfördes i början av december och B-aktien är nu den Klövern-aktie som i huvudsak omsätts på börsen.

2014 var på det hela taget ett mycket lyckat år för Klövern och jag ser med tillförsikt fram emot vad vi ska åstadkomma under 2015.

Rutger Arnhult
VD Klövern

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 30 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 2,9 miljarder kronor per den 31 december 2014. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, E-post: info@klovern.se.
 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
11 februari 2015.