Klövern AB (publ) : Bokslutskommuniké 2012

2013-02-13

År 2012

 • Intäkterna ökade med 43 procent till 1 948 mkr (1 364) under 2012
 • Driftöverskottet ökade med 42 procent till 1 215 mkr (857)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 20 procent till 524 mkr (428)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -33 mkr (435), på derivat till -175 mkr (-225) och på finansiella tillgångar till 10 mkr (-)
 • Årets resultat uppgick till 339 mkr (465), motsvarande 1,24 kr (2,89) per stamaktie och 7,52 kr per preferensaktie (-)
 • Eget kapital har ökat med 1 956 mkr till 6 696 mkr (4 740) under året
 • Klövern har under året förvärvat totalt 137 fastigheter om 7 459 mkr, varav 124 vid förvärvet av Dagon, och avyttrat elva fastigheter för 543 mkr.
 • Klövern har under året emitterat fyra obligationslån om totalt 1 825 mkr.

Kvartal fyra

 • Åtta fastigheter om 817 mkr har tillträtts under kvartal fyra och avtal tecknats om förvärv av två fastigheter om 25 mkr
 • Klövern har emitterat preferensaktier om ca 650 mkr, avyttrat återköpta stam- och preferensaktier om ca 120 mkr samt avyttrat Diösaktier om sammanlagt ca 21 mkr
 • Klövern har under fjärde kvartalet emitterat 650 mkr respektive 175 mkr i två icke-säkerställda obligationslån.

Händelser efter årets utgång

 • Två fastigheter om sammanlagt 37 mkr har frånträtts och två fastigheter om sammanlagt 25 mkr har tillträtts
 • Klövern har tecknat ett tioårigt avtal med CGI (f d Logica) om uthyrning av 10 700 kvm i Kista
 • Klövern har tecknat en treårig förlängning omfattande 7 700 kvm med Eniro i fastigheten Hilton 3, Solna. Avtalet löper till 31 december 2017
 • Styrelsen föreslår till årsstämman en utdelning om 1,50 kr per stamaktie (1,25) samt en utdelning om 10,00 kr per preferensaktie (10,00).

VD:s kommentar

Ett händelserikt första år

”2012 var inte bara mitt första år som VD för Klövern, det var också ett ovanligt händelserikt år för bolaget. Året har präglats av tillväxt och geografisk expansion. Tempot har varit högt och det var tätt mellan transaktionerna, något som både aktieägare, finansiärer, analytiker, media och inte minst medarbetare fått känna av. Under året har vi nettoförvärvat fastigheter för nära 7 mdkr.

Klövern kommer under 2013 fortsätta fokusera på geografisk renodling i kombination med tillväxt på prioriterade orter. Vi ska fortsätta effektivisera förvaltningen och ytterligare diversifiera vår kundbas. Fjolåret präglades i mångt och mycket av integrationen av Dagon och de övriga fastighetsförvärv vi genomförde. Under 2013 ska vi få utväxling på våra förvärv och öka vår lönsamhet”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.


Nyköping, 13 februari 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35,
britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 31 december 2012. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. klovern.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2013.