Klövern AB (publ): Bokslutskommuniké 2011

2012-02-15

  • Intäkterna för senaste kvartalet ökade med 5 procent till 352 mkr (336) och intäkterna för året ökade till 1 364 mkr (1 243)
  • Driftöverskottet för senaste kvartalet ökade med 11 procent till 215 mkr (193) och driftöverskottet för året ökade till 857 mkr (745)
  • Förvaltningsresultatet för senaste kvartalet uppgick till 93 mkr (102), motsvarande 0,58 kr per aktie (0,63) och för året till 428 mkr (439), motsvarande 2,66 kr per aktie (2,73)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick det senaste kvartalet till 142 mkr (76) och värdeförändringar på derivat till -49 mkr (143). För året uppgick värdeförändringar på fastigheter till 435 mkr (298) och på derivat till -225 mkr (23)
  • Kvartalets resultat uppgick till 136 mkr (261), motsvarande 0,85 kr per aktie (1,62) och resultatet för året uppgick till 465 mkr (605), motsvarande 2,89 kr per aktie (3,76)
  • Klövern har lämnat ett bud på fastighetsbolaget Dagon AB (publ). Acceptperioden löper t o m 28 februari 2012
  • Rutger Arnhult tillträdde som ny VD för Klövern 1 januari 2012
  • Styrelsen föreslår till årsstämman en utdelning om 1,25 kr per stamaktie (1,50) samt en utdelning om 10 kr per preferensaktie (-), att utbetalas med 2,50 kr per kvartal. Sammanlagd utdelning, på Klöverns utestående aktier per 15 februari 2012, beräknas därmed bli oförändrad, 241 mkr (241).

VD:s kommentar

Bra överskott i förvaltningen

”Högre intäkter och lägre fastighetskostnader gör att Klövern lyckats höja driftöverskottet med hela 15 procent under 2011. Efter två snörika och kalla vintrar är det ett nöje att som nybliven VD för Klövern kunna konstatera att det inte blir tredje gången i rad. Självklart bidrog det till att fastighetskostnaderna för jämförbart bestånd sjönk kraftigt under 2011, men vi såg också resultatet av ett gnetande med energibesparingar, direktdebitering av hyresgästernas kostnader och effektivare fastighetsskötsel.

Än mer glädjande är det att konstatera att vi inte bara lyckats behålla våra kunder i dessa orostider, utan dessutom kan uppvisa en positiv nettoinflyttning. Inte riktigt på den nivå som vi hoppats, men ändå ett antal miljoner på plussidan mätt som årshyror. Lägg därtill att vi kan uppmäta högre hyresnivåer, oavsett om vi tittar på omförhandlade avtal, hela avtalsstocken eller nytecknade avtal kontra befintliga avtal. Mycket av detta är resultatet av ett engagerat och fokuserat arbete av Klöverns medarbetare.


Under 2012 tar Klövern – med budet på Dagon – förhoppningsvis ett viktigt steg på vägen mot målet om en plats på börsens ”stora lista”. Ett förvärv av Dagon skulle innebära att Klöverns fastighetsbestånd växer från 15 till 20 mdr kr. Att bli större har inget egenvärde, men ett större bolag breddar basen av potentiella investerare. Klövern får tillgång till nya intressanta marknader som Öresund och Göteborg samt tillförs potential i form av nya projekt och byggrätter.


En sammanslagning av två bolag kommer att kräva både engagemang och hårt arbete av såväl gamla som nya medarbetare. Omvärlden kanske inte alltid är med oss, men Klövern har en bra egen grund att stå på. Tillväxt ger energi internt och skapar intresse externt. Vi har ett spännande år framför oss”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Nyköping, 15 februari 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 0155-44 33 00/072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 14,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,6 miljarder kronor per den 31 december 2011. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2012.