Klövern AB (publ): Bokslutskommuniké 2003

2004-02-12

 • Hyresintäkterna för 2003 uppgick till 322 Mkr (96)
 • Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster och skatt uppgick till 87 Mkr (23)
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 87 Mkr (210)
 • Resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster och skatt uppgick till 1,65 kr (1,61)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,65 kr (13,98)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr per aktie (0)
 •  
  Resultat
  Resultat efter skatt uppgick till 87 Mkr (210) under året. Resultatet för föregående år, exkl. positiva jämförelsestörande poster uppgående till 143 Mkr hänförliga till omstruktureringen av Adcore och positivt skatteutfall om 44 Mkr, uppgick till 23 Mkr. Av årets resultat utgör vinster från fastighetsförsäljningar 19 Mkr (0). Driftöverskottet var 189 Mkr (61) och finansnettot blev -103 Mkr (-34).
   
  Kassaflöde och finansiell ställning
  Kassaflödet uppgick till 148 Mkr (-15) under året. Soliditeten var vid årets slut 26,9 procent (23,4), motsvarande 28,4 procent (25,6) efter full konvertering. Eget kapital uppgick till 908 Mkr (522), likvida medel var 211 Mkr (63) och räntebärande skulder var 2 316 Mkr (1 552).
   
  Intäkter och fastighetskostnader
  Hyresintäkterna uppgick till 322 Mkr (96) under året, fastighetskostnaderna till 133 Mkr (35) och därmed blev driftsöverskottet 189 Mkr (61).
   
  Fastighetsförsäljningar
  Sammanlagt har 15 fastigheter sålts för en total köpeskilling om 204 Mkr (0) med en vinst uppgående till 19 Mkr (0).
   
  Fjärde kvartalet 2003
  Resultat efter skatt uppgick till 24 Mkr (53). Resultatet för föregående år påverkades av positiva skatteposter om 44 Mkr. Av resultatet utgör vinster från fastighetsförsäljningar 3 Mkr (0). Driftöverskottet var 60 Mkr (30) och finansnettot blev -32 Mkr (-18).
   
  Kalendarium 2004
  Årsredovisning 2003                                                    
  Mars
  Ordinarie bolagsstämma 2004 i Nyköping                   
  Onsdag 21 april
  Delårsrapport januari-mars 2004                                  
  Onsdag 5 maj
  Delårsrapport januari-juni 2004                                    
  Fredag 20 augusti
  Delårsrapport januari-september 2004                         
  Onsdag 3 november
   
  Rapporter finns tillgängliga på Klöverns hemsida kelly.corem.se, där det också ges möjlighet att prenumerera på delårsrapporter och pressmeddelanden.
   
  Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
   
  Nyköping 12 februari 2004
  Klövern AB (publ)
  Styrelsen
   
   
  Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: