Klövern AB (publ): Beslut vid årsstämma i Klövern AB (publ)

2018-04-26

Vid årsstämman i Klövern AB (publ) den 26 april 2018 fattades bland annat följande beslut.

Vinstutdelning
För räkenskapsåret 2017 beslutades om en utdelning om 0,44 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B och 20,00 kronor per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per stamaktie av serie A respektive serie B om totalt 0,44 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 0,11 kronor och utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20,00 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor.

Avstämningsdagar för utdelning för stam- respektive preferensaktier fastställdes till 29 juni 2018, 28 september 2018, 28 december 2018 och 29 mars 2019.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Rutger Arnhult, Pia Gideon och Eva Landén. Ann-Cathrine Bengtson och Fredrik Svensson hade avböjt omval. Till nya ledamöter valdes Ulf Ivarsson och Johanna Fagrell Köhler. Pia Gideon omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att arvode om totalt 1 000 000 kronor ska utgå till styrelsen. Förslaget innebär en ökning med totalt 60 000 kronor i förhållande till beslutat arvode för 2017. Arvodet fördelar sig i enlighet med följande, varvid beslutat arvode för 2017 anges inom parantes – ordföranden 400 000 kronor (400 000 kronor) och respektive styrelseledamot 200 000 kronor (180 000 kronor). Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Årsstämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor. Arvode utgår enligt godkänd räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare:

Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. För den verkställande direktören gäller att ingen rörlig ersättning kan utgå och för övriga ordinarie ledande befattningshavare kan rörlig ersättning utgå med maximalt tre månatliga grundlöner per år. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av ej pensionsgrundande lön. Ledande befattningshavare, exklusive verkställande direktören, ska även erbjudas att delta i långsiktiga incitamentsprogram om sådana är inrättade för bolaget.

Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen, ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Valberedningens sammansättning
Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i september månad året före årsstämman. För det fall att tillfrågad aktieägare ej önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas.
 
Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
 
Styrelsens förslag till bemyndigande syftar till att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Bolaget innehar vid tiden för årsstämman 60 000 000 egna stamaktier av serie B.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie B, och/eller preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018. Antalet stamaktier av serie A som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie A utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2018, antalet stamaktier av serie B som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie B utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2018 och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2018.


Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.