Klövern AB: Oenig skiljenämnd i Adcore/Klöverns tvångsinlösenprocessen

2002-10-15

Skiljenämnden i den pågående tvångsinlösenprocessen mot Adcore/Klövern har meddelat sin dom idag den 15 oktober.

Domen innebär att minoritetens krav på ca 400 kr per aktie har minskat till 253 kr per aktie. Antal utestående aktier är ca 100.000.

Domen är inte entydig och innehåller ett antal komplicerade rättsfrågor. Det osäkra rättsläget gör att det finns starka skäl att överklaga till Stockholms Tingsrätt. Det är rimligt att anta att den kommande rättsprocessen kommer att pågå i flera år innan frågan slutligen är avgjord.
 
Betalning av eventuellt belopp sker först efter att en kommande dom vunnit laga kraft.

Klövern har reserverat belopp motsvarande 10 Mkr för innevarande tvist samt har ett avtal med Connecta som påtar sig eventuellt resterande belopp. Denna information har dessutom redovisats i Klöverns senaste emissionsprospekt.
 
För ytterligare information:
Ole Oftedal, VD, tel 08-635 84 08, 070-592 75 99