Klövern AB: Avsiktsförklaringar om fastighetsförvärv från Akelius Kontor och Mandamus

2003-05-28

Klövern AB har idag ingått avsiktsförklaringar avseende fastighetsförvärv om totalt ca 1 200 Mkr. Fastighetsförvärven omfattar sammanlagt ca 249 000 kvm kommersiella lokaler med en direktavkastning överstigande 9 procent vid nuvarande ekonomiska uthyrningsgrad om ca 85 procent. Fastigheterna är huvudsakligen belägna i Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping och Örebro/Kumla. Betalningen för de förvärvade fastigheterna består dels av ca 27 miljoner nyemitterade B-aktier i Klövern till avräkningskursen 13 kronor per aktie, dels övertagande av befintliga lån om totalt ca 850 Mkr.
 
  • Från Akelius Kontor AB förvärvar Klövern 28 fastigheter om ca 208 000 kvm mot en köpeskilling om ca 940 mkr. Som dellikvid erläggs ca 21 miljoner B-aktier i Klövern. Fastigheterna är huvudsakligen belägna i Kalmar, Linköping, Norrköping och Örebro/Kumla.
  • Från Mandamus Fastigheter AB förvärvar Klövern 12 fastigheter i Karlstad om ca 41 000 kvm för en köpeskilling om ca 260 mkr. Som dellikvid erläggs ca 6 miljoner B-aktier i Klövern.
 
I båda avsiktsförklaringarna är angivet att fastighetsvärdena är preliminära och skall bekräftas av externa fastighetsvärderingar. Eventuella avvikelser kan komma att påverka ovan angivna belopp. Klöverns förvärv förutsätter genomförande av sedvanlig due diligence process, samt att extra bolagsstämma i Klövern fattar beslut om nyemission och att teckning sker.
 
Ett genomförande av affärerna medför att Klöverns fastighetsvärde ökar till ca 3 miljarder kronor med en uthyrningsbar yta om ca 627 000 kvm och årliga hyresintäkter om ca 400 Mkr. 
 
Akelius Kontor har meddelat att man avser att vidareförsälja huvuddelen av de erhållna Klövernaktierna till Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), som i så fall kommer att bli den enskilt största ägaren i Klövern.
 
– Genom affärerna ökar Klöverns intjäningsförmåga betydligt samtidigt som vi förstärker vår närvaro ytterligare på ett antal orter där vi redan är verksamma, säger Gustaf Hermelin, VD i Klövern.
 
Nyköping 28 maj 2003
 
Klövern AB (publ)
 
Gustaf Hermelin
Verkställande direktör
 
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@klovern.se
Stefan Dahlbo, ordförande, tel 08-402 33 00
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33 anders.lundquist@klovern.se