Kammarrätten nekar Klövern avdrag om knappt 5 miljarder kronor

2010-08-23

Kammarrätten har meddelat dom som innebär att Klövern inte medges knappt 5 miljarder kronor i underskottsavdrag som härrör från tiden då bolaget bedrev IT-verksamhet. Dock medges avdrag för 107 miljoner kronor avseende omvandling av fordringar till aktieägartillskott.

Enligt domen avslår kammarrätten underskottsavdrag på sammanlagt 4 947 mkr. Beloppet består av två delbelopp 4 933 mkr samt 14 mkr. Båda avser kapitalförlust vid försäljning av dotterbolag från taxeringsåret 2003. Avdragsyrkandena finns inte bokförda i Klöverns räkenskaper. Kammarrätten delar inte bolagets uppfattning om att avyttring av förlustaktier skedde vid viss tidpunkt, 6 december 2001, dvs. innan regelverket ändrades.

 

Kammarrätten har i nu meddelad dom dock medgivit Klövern avdrag för 107 mkr avseende omvandling av fordringar till aktieägartillskott. Värdet av det nya underskottsavdraget kommer att minska Klöverns skatt med 28 mkr i framtiden. I Klöverns räkenskaper kommer beloppet att redovisas som en skattefordran per 30 september 2010.

Bolaget överväger att överklaga Kammarrättens dom i den del den avser kapitalförlustavdragen om 4 947 mkr. Klövern måste fatta beslut här om senast den 23 oktober i år.

 

”Det är beklagligt att kammarrätten väljer att gå på Skatteverkets linje. Det är även förvånande att civilrättsliga avtal inte ges samma innebörd vid beskattningen. Domen ändrar dock inget i vår dagliga verksamhet. Ett positivt utfall hade inneburit en lägre framtida skatt. Det negativa utfallet påverkar oss således inte, utan vår skatteposition är densamma som tidigare. Bolaget kommer inte att betala någon nämnvärd skatt inom de närmaste åren med nuvarande intjäningstakt”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

 

”Det är vår bedömning att det finns vissa möjligheter att Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd då frågan om vad som är en skattemässig avyttring av aktier är principiellt viktig”, säger bolagets ombud Thomas Andersson och Börje Leidhammar.

Kammarrätten har i en tidigare dom undanröjt Skatteverkets yrkande om skattetillägg om ca 493 mkr avseende oriktig uppgift i fråga om Klöverns yrkande om kapitalförlustavdraget vid taxeringen 2003. Skatteverket har dock överklagat kammarrättens dom till Regeringsrätten. Regeringsrätten väntas fatta beslut om prövningstillstånd under hösten 2010.

 

Klöverns ombud är Thomas Andersson, Deloitte, och Börje Leidhammar, Wistrand advokatbyrå.

 

Nyköping, 23 augusti 2010

 

Klövern AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

 

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 juni 2010 uppgick fastigheternas värde till ca 12,1 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.

 

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Webbsida: kelly.corem.se