Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Klövern AB (publ)

2005-03-15

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska
 
 •          dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB fredagen den 1 april 2005
 •  
 •          dels anmäla sitt deltagande till Klövern senast onsdagen den 6 april 2005 kl 16.00
 •  
  Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:
   
 •          per post till Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping
 •          per telefon 0155 – 44 33 00
 •          per fax 0155 – 44 33 22
 •          eller via Klöverns hemsida kelly.corem.se
 •  
  Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav.
   
  Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB senast fredagen 1 april 2005. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan registrering göras i god tid till förvaltaren före denna dag.
   
  I de fall ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Ombud för aktieägare ska uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för bolagsstämman inte får vara äldre än ett år. Om fullmaktsgivaren är juridisk person, ska registreringsbevis eller annan handling uppvisas som utvisar firmatecknares behörighet.
   
  Dagordning
  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justerare
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordningen
  7. Verkställande direktörens anförande
  8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  9. Beslut om
  a, fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b, dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (se nedan)
  c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  d, avstämningsdag, för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning (se nedan)  
  10. Fastställande av antal styrelseledamöter (se nedan)
  11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (se nedan)
  12. Bolagsstämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag och organisationer
  13. Val av styrelse (se nedan)
  14. Fastställande av principer för utseende av valberedning (se nedan)
  15. Styrelsens förslag till bemyndigande (se nedan)
  16. Övriga ärenden
  17. Stämmans avslutande
   
  Förslag till beslut
  Utdelning, punkt 9 b och d  
  Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för år 2004 lämnas med 0,75 kr per aktie.  Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 18 april 2005. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att utsändas av VPC AB torsdagen den 21 april 2005.
    
  Val av styrelse mm, punkt 10, 11 och 13  
  Nomineringskommittén, dvs de representanter för bolagets aktieägare som utsetts att tillsammans ta fram förslag på styrelse; Henrik Strömbom för Arvid Svensson Invest, Mattias Nordin för LRF, Björn Lind för SEB Fonder, Stefan Widenfelt för Catella Fonder, Mikael Nachemson/Mats Qviberg för Investment AB Öresund, Klas Andersson representerande övriga aktieägare, samt Klöverns styrelseordförande Stefan Dahlbo, föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter, vilket är en ökning med en ledamot. Omval föreslås av Stefan Dahlbo, Gustaf Hermelin, Lars Holmgren, Anna-Greta Lundh och Johan Piehl. Nyval föreslås av Lars Rosvall, Fredrik Svensson och Per Uhlén. Nomineringskommittén föreslår att Stefan Dahlbo väljs till ordförande.
  Till styrelsen föreslås ett arvode om 1.000.000 kr, varav 250.000 kr till styrelseordföranden och 125.000 kr vardera till övriga ledamöter. Till VD i Klövern utgår inget arvode. Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning.  
   
  Fastställande av principer för utseende av valberedning, punkt 14
  Nomineringskommittén föreslår att följande principer ska gälla för utseende av valberedning. Valberedningen ska utses årligen och bestå av dels styrelsens ordförande, dels en representant för varje ägare vars aktieinnehav i bolaget per den 31 augusti överstiger fem procent av aktierna och rösterna i bolaget samt en representant för övriga aktieägare. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras senast den 15 september på Klöverns hemsida. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är utfört ska denne ersättas av annan representant för den ägare vars representant lämnade valberedningen om denne ägare fortfarande äger över fem procent av aktierna och rösterna i bolaget, annars ska eventuell nytillkommen ägare som äger över fem procent av aktierna och rösterna i bolaget erbjudas plats i valberedningen. Om tillämpningen av ovanstående principer i något fall får till följd att valberedningens ledamöter blir färre än tre ska även en företrädare för Sveriges Aktiesparares Riksförbund erbjudas plats i valberedningen.
   
  Bemyndigande, punkt 15
  Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 10.000.000 aktier, varje aktie om nominellt 5 kronor, för förvärv av företag eller fastigheter. Betalning för de nya aktierna föreslås få ske genom apport, kvittning eller kontant betalning.
   
  Övrigt
  Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag i övriga ärenden finns tillgängliga på Klöverns kontor i Nyköping från och med onsdagen den 30 mars 2005. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
   
  Program vid bolagsstämman
  15.00 Entrén till stämmolokalen öppnas
  16.00 Bolagsstämman öppnas
   
  Efter bolagsstämman bjuder vi på lätt förtäring.
   
  Nyköping i mars 2005
   
  Klövern AB (publ)
   
  Styrelsen