Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Klövern AB (publ)

2003-03-24

Aktieägarna i Klövern AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 23 april 2003 kl 14.00 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm.
 
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall
 
 •          dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 11 april 2003.
 •          dels anmäla sitt deltagande till Klövern senast tisdagen den 15 april 2003 kl 16.00.
 •  
  Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:
   
 •          per post till Klövern AB, Box 1024, 611 29 Nyköping
 •          per telefon 0155 – 44 33 00
 •          per fax 0155 – 44 33 22
 •          eller via Klöverns hemsida kelly.corem.se
 •  
  Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/registreringsnummer, adress och telefonnummer.
   
  Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB senast fredagen den 11 april 2003. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan registrering göras i god tid till förvaltaren före denna dag.
   
  Ombud för aktieägare skall vid bolagsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt som inte får vara äldre än ett år. Om fullmaktsgivaren är juridisk person, skall vidimerat registreringsbevis eller annan handling medföras som utvisar firmatecknares behörighet.
  Dagordning
   
  1.        Stämmans öppnande
  2.        Val av ordförande vid stämman
  3.        Upprättande och godkännande av röstlängd
  4.        Val av en eller två justeringsmän
  5.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6.        Godkännande av dagordningen
  7.        Verkställande direktörens anförande
  8.        Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  9.        Beslut om
  a, fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b, dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (se nedan)
  c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörerna
  10.     Fastställande av antal styrelseledamöter (se nedan)
  11.     Fastställande av antal revisorer (se nedan)
  12.  Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (se nedan)
  13.  Bolagsstämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag och organisationer
  14.  Val av styrelse (se nedan)
  15.  Val av revisorer (se nedan)
  16.  Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (se nedan)
  17.  Styrelsens förslag till bemyndigande (se nedan)
  18.  Övriga ärenden
  19.  Stämmans avslutande
   
  Förslag till beslut
   
  Dispositioner beträffande bolagets vinst, punkt 9 b
  Då omfattande förändringar skett inom bolaget under året och fastighetsverksamheten endast pågått under sex månader föreslår styrelsen att utdelning ej lämnas för räkenskapsåret 2002.
   
  Val av styrelse mm, punkt 10, 11, 12, 13, 14 och 15
  Aktieägare, som representerar mer än 50 procent av bolagets totala antal röster och kapital föreslår att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och att inga suppleanter väljs, samt att bolaget som revisorer skall ha ett registrerat revisionsbolag. Till styrelseledamöter föreslås omval av Stefan Dahlbo och Erik Paulsson, samt nyval av Gustaf Hermelin, Johan Pihl, Anders Swensson, Anna-Greta Lundh och Bo Pettersson. Till revisorer föreslås val av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB.
   
  Till styrelsen föreslås ett arvode om 600.000 kr, vilket är en sänkning med 100.000 kr, att fördelas enligt styrelsens beslut. Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning.
   
  Ändring av bolagsordning, punkt 16
  § 2 Säte. Styrelsen föreslår att bolaget skall ha sitt säte i Nyköping och att bolagsstämma kan hållas i Nyköping eller Stockholm. Nuvarande lydelse är att bolagets säte är Stockholm och att bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller Sundbyberg.
   
  § 3 Verksamhet.  Styrelsen föreslår att lydelsen för bolagets verksamhet ändras till ”Bolagets verksamhet är att äga och försälja fastighetsbolag, samt därmed förenlig verksamhet”.  Nuvarande lydelse är ”Bolaget skall bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet”.
   
  § 5 Aktiebelopp. Styrelsen föreslår införande av villkor i bolagsordningen att automatisk konvertering skall ske den 2 januari 2004, av samtliga nämnda datum utestående A-aktier till motsvarande antal B-aktier. Förslaget innebär att bolaget efter konverteringen den 2 januari 2004 endast kommer att ha ett slags utestående aktier. Ändringarna syftar till att uppdelningen av bolagets aktier i två aktieslag tas bort. Nuvarande lydelse innebär att bolagets aktier utgörs av två serier, dels serie A med en röst, dels serie B med en tiondels röst, samt att aktie av serie B kan omvandlas till aktie av serie A enligt i bolagsordningen angiven ordning.
   
  Bemyndigande, punkt 17
  Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 20.000.000 aktier av serie B, varje aktie om nominellt 5 kronor. Betalning för de nya aktierna föreslås få ske genom apport, kvittning eller kontant betalning.
   
  Övriga ärenden, punkt 18
  Sveriges Aktiesparares Riksförbund har, i egenskap av aktieägare i bolaget, begärt att följande frågor behandlas på bolagsstämman;
   
  Att bolagsstämman skall utse nomineringskommitté,
  Att bolagsstämman ger styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté,
  Att bolagsstämman ger styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté.
   
  Övrigt
  Årsredovisning och revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag i övriga ärenden finns tillgängliga på Klöverns kontor i Nyköping från och med onsdagen den 9 april  2003. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
   
  Program vid bolagsstämman
  13.00 Entrén till stämmolokalen öppnas
  14.00 Bolagsstämman öppnas
   
  Efter bolagsstämman bjuder vi på lätt förtäring.
   
  Stockholm i mars 2003
  Klövern AB (publ)
   
  Styrelsen