Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Klövern AB (publ)

2004-03-22

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska
 
 •          dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB torsdagen den 8 april 2004,
 •  
 •          dels anmäla sitt deltagande till Klövern senast onsdagen den 14 april 2004 kl 16.00.
 •  
  Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:
   
 •          per post till Klövern AB, Box 1024, 611 29 Nyköping
 •          per telefon 0155 – 44 33 00
 •          per fax 0155 – 44 33 22
 •          eller via Klöverns hemsida kelly.corem.se
 •  
  Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav.
   
  Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB senast torsdagen 8 april 2004. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan registrering göras i god tid till förvaltaren före denna dag.
   
  I de fall ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Ombud för aktieägare ska uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för bolagsstämman inte får vara äldre än ett år. Om fullmaktsgivaren är juridisk person, ska vidimerat registreringsbevis eller annan handling uppvisas som utvisar firmatecknares behörighet.
   
  Dagordning
  1.    Stämmans öppnande
  2.    Val av ordförande vid stämman
  3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
  4.    Val av en eller två justerare
  5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6.    Godkännande av dagordningen
  7.    Verkställande direktörens anförande
  8.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  9.    Beslut om
  a, fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b, dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (se nedan)
  c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  d, avstämningsdag, för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning (se nedan)  
  10.  Fastställande av antal styrelseledamöter (se nedan)
  11.  Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (se nedan)
  12.  Bolagsstämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag och organisationer
  13.  Val av styrelse (se nedan)
  14.  Styrelsens förslag till bemyndigande (se nedan)
  15.  Beslut om inrättande av vinstandelssystem till anställda inom Klövernkoncer­nen (se nedan)  
  16.  Skrivelse från Sveriges Aktiesparares Riksförbund (se nedan)                
  17.  Övriga ärenden
  18.  Stämmans avslutande


  Förslag till beslut
    
  Utdelning, punkt 9 b och d  
  Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för år 2003 lämnas med 0,50 kr per aktie.   
    
  Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 26 april 2004.   
    
  Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att utsändas av VPC AB torsdagen den 29 april 2004.
    
  Val av styrelse mm, punkt 10, 11 och 13  
  De representanter – Mattias Nordin, LRF, Axel von Stockenström, Länsförsäkringar Södermanland, Anders Swensson, Nect Holding, Erik Paulsson, Henrik Strömbom, Catella Kapitalförvaltning samt Nils Magnus Lilja – som utsetts att tillsammans med Klöverns styrelseordförande ta fram förslag på styrelse, föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, vilket är en minskning med en ledamot. Omval föreslås av Stefan Dahlbo, Gustaf Hermelin, Lars Holmgren, Anna-Greta Lundh, Erik Paulsson, Bo Pettersson och Johan Piehl. Anders Swensson har undanbett sig omval.
    
  Till styrelsen föreslås ett arvode om 700 000 kr, vilket är en höjning med 100 000 kr, att fördelas enligt styrelsens beslut. Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning.  
    
  Bemyndigande, punkt 14
  Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 20.000.000 aktier, varje aktie om nominellt 5 kronor, för förvärv av företag eller fastigheter. Betalning för de nya aktierna föreslås få ske genom apport, kvittning eller kontant betalning.
   
  Vinstandelssystem till anställda inom Klövernkoncernen, punkt 15
  Beslut om godkännande av principer för avsättning till vinstandelsförvaltning och tilldelning till de anställda i Klövernkoncernen. Motivet för inrättandet är att ge de anställda ett ökat incitament att bidra till resultatutvecklingen i Klövern. Den årliga avsättningen per anställd ska vara maximerad till ett prisbasbelopp. Avsikten är att en från bolaget fristående vinstandelsstiftelse bildas för förvalt­ningen av de avsatta medlen. Avsatta medel placeras enligt stiftelsens stadgar primärt i Klövernaktier. Framtida avsätt­ningar till stiftelsen beror av Klöverns framtida avkastning.
   
  Skrivelse från Sveriges Aktiesparares Riksförbund, punkt 16  
  Aktiespararna har i egenskap av aktieägare i Klövern AB (publ) begärt  få följande frågor behandlade på ordinarie bolagsstämma:  
   
  – Beslut av bolagsstämman att inrätta bolagsstämmovald nomineringskommitté  
  – Beslut av bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att inrätta ersättningskommitté  
  – Beslut av bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att inrätta revisionskommitté  
   
  Övrigt
  Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag i övriga ärenden finns tillgängliga på Klöverns kontor i Nyköping från och med onsdagen den 7 april  2004. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
   
  Program vid bolagsstämman
  15.00 Entrén till stämmolokalen öppnas
  16.00 Bolagsstämman öppnas
   
  Efter bolagsstämman bjuder vi på lätt förtäring.
   
  Nyköping i mars 2004
   
  Klövern AB (publ)
   
  Styrelsen