Kallelse till extra bolagsstämma i Klövern AB (publ)

2021-06-15

Aktieägarna i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 juli 2021.

Mot bakgrund av den pågående pandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om begränsningar av sammankomster för att minska risken för smittspridning genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Klövern välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom poströstning i den ordning som beskrivs nedan.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 9 juli 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i stämman genom poströstning har den som

dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 juli 2021;

dels har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 8 juli 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per torsdagen den 1 juli 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast måndagen den 5 juli 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Klöverns webbplats, kelly.corem.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 8 juli 2021. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till Klövern AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast torsdagen den 8 juli 2021.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Klöverns webbplats, kelly.corem.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

För frågor om poströstningsförfarandet eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 76 (måndag-fredag kl. 08.30-16.00).

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justerare.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordningen.
  6. Val av nya styrelseledamöter.
  7. Val av styrelseordförande.
  8. Fastställande av styrelsearvode.

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman, punkt 1

Styrelsen föreslår advokaten Erik Sjöman som ordförande vid stämman, eller vid hans förhinder, den som valberedningen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd, punkt 2

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Val av justerare, punkt 3

Styrelsen föreslår Patrik Essehorn, som representerar Corem Property Group AB (publ), och Pia Gideon, nuvarande styrelseordförande i Klövern AB (publ), eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar, till personer att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i protokollet.

Val av nya styrelseledamöter, punkt 6

Bolagets största aktieägare Corem Property Group AB (publ) föreslår att Patrik Essehorn, Fredrik Rapp, Christina Tillman, Katarina Klingspor och Magnus Uggla ska väljas till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Pia Gideon, Eva Landén, Ulf Ivarsson, Johanna Fagrell Köhler och Lars Höckenström har samtliga ställt sina platser till förfogande och avgår som styrelseledamöter i samband med detta nyval.

Patrik Essehorn, 1967, styrelseordförande och delägare i Walthon Advokater AB. Styrelseordförande i Corem Property Group AB (publ), Tobin Properties AB och Kista Square Holding AB. Styrelseledamot och VD i EssehornNorrman Advokat AB. Styrelseledamot i Patrik Essehorn Advokat AB.

Fredrik Rapp, 1972, styrelseledamot och VD i Pomona-gruppen AB. Styrelseordförande i Xano Industri AB (publ), Argynnis Group AB, Serica Consulting AB samt Svenska Handbollsförbundet. Styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ), ITAB Shop Concept AB (publ), Ages Industri AB (publ), Primekey Solutions AB och Segulah AB.

Christina Tillman, 1968, styrelseordförande i NF11 Holding AB. Styrelseledamot och VD i YPO Guld Service AB. Styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ), Volati AB (publ), Grimaldi Industri Aktiebolag, Cycleurope AB, Clean 6 holding AB, Stocksund Financial Management AB och Stocksund Financial Services AB samt tillförordnad VD i Hunter Sales Stockholm AB.

Katarina Klingspor, 1963, styrelseordförande i Srf Konsulterna AB. Styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ), Ludvig & Co Holding AB, Ludvig & Co Group AB, Svenska Viltmatakademin och Biby Förvaltnings AB.

Magnus Uggla, 1952, styrelseordförande i Sagolekhuset Junibacken AB och Uggla Advisory AB. Styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ).

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är styrelseledamöter i Corem Property Group AB (publ) och kommer, om stämman beslutar att välja de föreslagna ledamöterna, att ha motsvarande position i styrelsen i Klövern AB (publ).

Val av styrelseordförande, punkt 7

Corem Property Group AB (publ) föreslår att Patrik Essehorn väljs till styrelsens ordförande.

Fastställande av styrelsearvode, punkt 8

Corem Property Group AB (publ) föreslår att nyvalda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska erhålla ett arvode om 75 000 kronor vardera, innebärande ett totalt arvode om 375 000 kronor. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Respektive avgående styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman den 28 april 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Övrigt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Klövern AB, ”Extra bolagsstämma”, Box 1024, 611 29 Nyköping, eller via e-post till info@klovern.se, senast den 29 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Klövern AB, Spelhagsvägen 13, 611 31 Nyköping, och på kelly.corem.se, senast den 4 juli 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin postadress eller e-postadress.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets kontor på Spelhagsvägen 13 i Nyköping.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 1 138 697 289 aktier i bolaget, varav 85 471 753 är stamaktier av serie A, 1 036 781 536 är stamaktier av serie B och 16 444 000 är preferensaktier. Stamaktier av serie A har en röst per aktie och stamaktier av serie B samt preferensaktier har en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 190 794 306,6.

Bolaget innehar vid tiden för kallelsen 90 956 740 egna stamaktier av serie B, motsvarande 9 095 674 röster, vilka inte får företrädas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

                        

Stockholm i juni 2021

Klövern AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pia Gideon, styrelseordförande i Klövern
Tel: 070-546 71 00

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga