Kallelse till extra bolagsstämma i Klövern AB (publ)

2003-12-23

Aktieägarna i Klövern AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 januari 2004 kl 15.00 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm.
 
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall
 
 • dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB fredagen den 16 januari 2004.
 •  
 • dels anmäla sitt deltagande till Klövern senast tisdagen den 20 januari 2004 kl 16.00
 •  
  Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:
   
 • per post till Klövern AB, Box 1024, 611 29 Nyköping
 • per telefon 0155 – 44 33 00
 • per fax 0155 – 44 33 22
 • eller via Klöverns hemsida kelly.corem.se
 •  
  Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav.
   
  Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB senast fredagen den 16 januari 2004. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan registrering göras i god tid till förvaltaren före denna dag.
   
  I de fall ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Ombud för aktieägare skall uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för bolagsstämman inte får vara äldre än ett år. Om fullmaktsgivaren är juridisk person, skall vidimerat registreringsbevis eller annan handling uppvisas som utvisar firmatecknares behörighet.
   
  Dagordning
   
  1.        Stämmans öppnande
  2.        Val av ordförande vid stämman
  3.        Upprättande och godkännande av röstlängd
  4.        Val av en eller två justeringsmän
  5.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6.        Godkännande av dagordningen
  7.        Ändring av bolagsordningen (se nedan)
  8.        Riktad nyemission av aktier (se nedan)
  9.        Bemyndigande (se nedan)
  10.     Stämmans avslutande
   
  Förslag till beslut
   
  Ändring av bolagsordningen, punkt 7
  § 4 Aktiekapital. Styrelsen föreslår att gränserna för bolagets aktiekapital ändras till att utgöra lägst trehundra miljoner (300.000.000) kronor och högst en miljard tvåhundra miljoner (1.200.000.000) kronor. Nuvarande lydelse är att Aktiekapitalet skall utgöra lägst etthundra miljoner (100.000.000) kronor och högst fyrahundra miljoner (400.000.000) kronor.
   
  § 5 Aktiebelopp. Styrelsen föreslår ändring innebärande att bolagets aktier fortsättningsvis endast kan utges i en (1) serie, med en (1) röst per aktie. Nuvarande lydelse innebär att bolagets aktier utgörs av två serier, dels serie A med en (1) röst, dels serie B med en tiondels (1/10) röst, att aktie av serie B kan omvandlas till aktie av serie A enligt i bolagsordningen angiven ordning, samt att automatisk konvertering skall ske den 2 januari 2004, av samtliga nämnda datum utestående A-aktier till motsvarande antal B-aktier. Efter den automatiska konverteringens registrering hos Patent- och registreringsverket, vilken beräknas ha skett vid tidpunkten för den extra bolagsstämman enligt denna kallelse, kommer bolaget endast att ha ett slags utestående aktier. Den nu föreslagna ändringen innebär  att uppdelningen av bolagets aktier i två aktieslag med konverteringsmöjligheter dem emellan tas bort.
   
  Riktad nyemission av aktier, punkt 8
  Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 65.000.000 kronor, genom emission av högst 13.000.000 nya aktier, varje aktie om nominellt 5 kronor. Rätt att teckna nya aktier tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast Wihlborgs Fastigheter AB (publ). Betalning för de nya aktierna skall erläggas genom apport eller kvittning. Beslutet är villkorat av att bolagsstämman dessförinnan fattat beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan.
   
  Bemyndigande, punkt 9
  Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 20.000.000 aktier, varje aktie om nominellt 5 kronor, för förvärv av företag eller fastigheter. Betalning för de nya aktierna föreslås få ske genom apport, kvittning eller kontant betalning. Beslutet är villkorat av att bolagsstämman dessförinnan fattat beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan.
   
  Handlingar jämlikt 4 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägarna hos bolaget under ovan angiven adress, under minst en vecka före bolagsstämman, tillsammans med styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7-9 ovan.
   
  Program vid bolagsstämman
  14.30 Entrén till stämmolokalen öppnas
  15.00 Bolagsstämman öppnas
   
   
  Nyköping i december 2003
   
  Klövern AB (publ)
   
  Styrelsen
   
  För ytterligare information kontakta:
  Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
  Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
   
   
  Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla och avyttra fastigheter med fokus på hög avkastning på eget kapital. Efter genomförda förvärv per 1 oktober 2003 uppgår fastigheternas bokförda värde till c:a 2,9 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är cirka 385 Mkr.
   
   
   Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping, Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22
   Org.nr 556482-5833  Styrelsens säte: Nyköping  kelly.corem.se