Kallelse till extra bolagsstämma i Klövern AB (publ)

2004-12-28

Aktieägarna i Klövern AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 januari 2005
kl 14.00 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm.
 
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall
 
 •          dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB
  måndagen den 10 januari 2005.
 •  
 •          dels anmäla sitt deltagande till Klövern senast torsdagen 13 januari 2005 kl 16.00.
 •  
  Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:
   
 •          per post till Klövern AB, Box 1024, 611 29 Nyköping
 •          per telefon 0155 – 44 33 00
 •          per fax 0155 – 44 33 22
 •          eller via Klöverns hemsida kelly.corem.se
 •  
  Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav.
   
  Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB senast måndagen den 10 januari 2005. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan registrering göras till förvaltaren i god tid före denna dag.
   
  I de fall ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Ombud för aktieägare skall uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för bolagsstämman inte får vara äldre än ett år. Om fullmaktsgivaren är juridisk person, skall vidimerat registreringsbevis eller annan handling uppvisas som utvisar firmatecknares behörighet.
   
  Dagordning
   
  1.        Stämmans öppnande
  2.        Val av ordförande vid stämman
  3.        Upprättande och godkännande av röstlängd
  4.        Val av en eller två justerare
  5.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6.        Godkännande av dagordningen
  7.        Styrelsens förslag till bemyndigande (se nedan)
  8.        Stämmans avslutande
   
  Förslag till beslut
   
  Bemyndigande, punkt 7
  Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 10.000.000 aktier, varje aktie om nominellt 5 kronor, för förvärv av företag eller fastigheter. Betalning för de nya aktierna föreslås få ske genom apport, kvittning eller kontant betalning.
   
  Handlingar jämlikt 4 kap 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägarna hos bolaget under ovan angiven adress under minst en vecka före bolagsstämman, tillsammans med styrelsens fullständiga förslag enligt ovan.
   

  Program vid bolagsstämman
  13.30 Entrén till stämmolokalen öppnas
  14.00 Bolagsstämman öppnas
   
   
  Nyköping i december 2004
   
  Klövern AB (publ)
   
  Styrelsen
   
  2004-12-28
   
   
  För ytterligare information kontakta:
  Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@klovern.se
  Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
  Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35 britt-marie.einar@klovern.se