Kallelse till extra bolagsstämma i Klövern AB (publ)

2006-10-25

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska
 
 •          dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB avseende förhållandena fem vardagar före stämman.
 •  
 •          dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan 12.00 måndagen den 13 november 2006.
 •  
  Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:
   
 •          per post till Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping
 •          per telefon 0155 – 44 33 00
 •          per fax 0155 – 44 33 22
 •          eller via bolagets hemsida kelly.corem.se
 •  
  Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav.
   
  Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast fredagen den 10 november 2006. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.
   
  I de fall ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Ombud för aktieägare ska uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för stämman inte får vara äldre än ett år. Om fullmaktsgivaren är juridisk person, ska registreringsbevis eller annan handling uppvisas som utvisar firmatecknares behörighet.
   
  Dagordning
  1.       Stämmans öppnande
  2.       Val av ordförande vid stämman
  3.       Upprättande och godkännande av röstlängd
  4.       Val av en eller två justerare
  5.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6.       Godkännande av dagordningen
  7.       Beslut om nyemission av aktier (se nedan)
  8.       Stämmans avslutande
   
  Förslag till beslut
  Beslut om nyemission av aktier, punkt 7
  Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 230.900.335 kronor, genom emission av högst 46.180.067 nya aktier. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast Fabege Holding Nacka AB (Fabege). Teckningskursen i emissionen ska motsvara 23,68 kronor per aktie. De nya aktierna ska betalas med apportegendom bestående av fordringar enligt reverser utställda av helägda dotterbolag till Klövern som vederlag i samband med bolagens förvärv av fastigheter från Fabege. Teckning och tillskjutande av apportegendomen ska ske den 20 november 2006, med rätt för styrelsen att besluta om senareläggande. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.
   
  Beslutet föranleds av Klöverns tilltänkta förvärv av fastigheter från Fabege, enligt förvärvs- och apportavtal ingångna i september 2006. Närmare information om affären framgår av bolagets pressmeddelande av den 8 september 2006 och en särskilt upprättad informationsbroschyr inför bolagsstämman.
   
  Informationsbroschyren, innehållande bland annat styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt upprättade handlingar enligt aktiebolagslagen med anledning av den föreslagna emissionen, finns tillgängliga på bolagets kontor i Nyköping samt på bolagets hemsida, kelly.corem.se, från och med fredagen den 27 oktober 2006. Kopior av handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
   
  Nyköping i oktober 2006
   
  Klövern AB (publ)
   
  Styrelsen
   
  Nyköping, 25 oktober 2006
    
  För ytterligare information:
  Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
  Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
  Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,  britt-marie.einar@klovern.se
    
  Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter i tio städer; Borås, Eskilstuna, Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 juni 2006 uppgick fastigheternas värde till ca 6,6 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 745 Mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsen, den nordiska listan.
   
  Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping, Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
  Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se