Kallelse till extra bolagsstämma i Klövern AB (publ)

2012-08-22

Aktieägarna i Klövern AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma, fredag den 14 september 2012, kl. 10.00, i MAQS Law Firms lokaler på Norrmalmstorg 1 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska;

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 7 september 2012,
 2. dels skriftligen anmäla sig till bolaget senast måndag den 10 september 2012, kl. 12.00, under adress: Klövern AB, Box 1024, 611 29 Nyköping, per telefon 0155-44 33 05 eller via e-post till info@klovern.se.

 

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden vid stämman.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredag den 7 september 2012, genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta på stämman. Begäran om sådan registrering görs hos den bank eller det värdepappersinstitut som förvaltar aktierna.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adressen ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbsida, kelly.corem.se, eller sänds till aktieägare som så önskar.

I bolaget finns totalt 179 230 723 aktier, varav 166 544 360 utgörs av stamaktier med en röst per aktie och 12 686 363 av preferensaktier med en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 167 812 996,3.

9 067 027 stamaktier och 143 536 preferensaktier är återköpta av bolaget självt och kan inte företrädas på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Beslut om nyemission av preferensaktier till LRF
 8. Beslut om nyemission av preferensaktier till Catella
 9. Beslut om vinstutdelning
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 12. Övriga ärenden
 13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Nyemission av preferensaktier till LRF, punkt 7
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission enligt nedan.

Aktiekapitalet ökas med högst 4 562 500 kronor genom att högst 912 500 nya preferensaktier emitteras. Teckningskursen uppgår till 140 kronor per preferensaktie.

Rätt att teckna preferensaktierna ska med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt tillkomma Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag (”LRF”).

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Klövern den 8 augusti 2012 genom överenskommelse förvärvat 3 500 000 aktier i Diös Fastigheter AB (publ) (”Diös) från LRF. Grunden för teckningskursen utgörs av parternas överenskommelse, baserad på den genomsnittliga börskursen för Klöverns preferensaktie under ett tidsintervall i nära anslutning till tidpunkten för överenskommelsen.

Som vederlag för aktierna i Diös har Klövern ställt ut en revers om 127 750 000 kronor. Klövern har åtagit sig att nyemittera 912 500 nya preferensaktier till LRF. LRF har åtagit sig att teckna sig för preferensaktierna. De nya preferensaktierna ska betalas genom kvittning av nämnda revers.

Emissionsbeslutet förutsätter ingen ändring av bolagsordningen. Aktieteckning ska ske på separat teckningslista senast den 14 september 2012. De nyemitterade preferensaktierna ska omfattas av inlösenförbehåll i bolagsordningen.

De nya preferensaktierna ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 2,50 kronor per preferensaktie med avstämningsdag fredag den 28 september 2012 enligt punkt 9 nedan.

Nyemission av preferensaktier till Catella, punkt 8
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission enligt nedan.

Aktiekapitalet ökas med högst 662 375 kronor genom att högst 132 475 nya preferensaktier emitteras. Teckningskursen uppgår till 142,50 kronor per preferensaktie efter avrundning.

Rätt att teckna preferensaktierna ska tillkomma Catella Fondförvaltning AB för räkning fonden Catella Select (”Catella”).

Klövern har den 15 augusti 2012 genom överenskommelse förvärvat 555 226 aktier i Diös från Catella. Grunden för teckningskursen utgörs av parternas överenskommelse, baserad på den genomsnittliga börskursen för Klöverns preferensaktie under ett tidsintervall i nära anslutning till tidpunkten för överenskommelsen.

Som vederlag för aktierna i Diös har Klövern åtagit sig att nyemittera 132 475 nya preferensaktier till Catella. Catella har åtagit sig att teckna sig för preferensaktierna. De nya preferensaktierna ska betalas genom att aktierna i Diös tillförs Klövern.

Emissionsbeslutet förutsätter ingen ändring av bolagsordningen. Aktieteckning ska ske på separat teckningslista senast den 14 september 2012. De nyemitterade preferensaktierna ska omfattas av inlösenförbehåll i bolagsordningen.

De nya preferensaktierna ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 2,50 kronor per preferensaktie med avstämningsdag fredag den 28 september 2012 enligt punkt 9 nedan.

Beslut om vinstutdelning, punkt 9
Den 19 april 2012 registrerades 585 nya preferensaktier som emitterats med stöd av extra stämmas beslut den 12 januari 2012. Styrelsen har med stöd av årsstämmans bemyndigande nyemitterat 463 000 nya preferensaktier den 29 juni 2012 och 448 000 nya preferensaktier den 9 juli 2012.

Vidare har styrelsen enligt punkterna 7 och 8 ovan föreslagit att stämman beslutar att nyemittera ytterligare totalt 1 044 975 preferensaktier.

Styrelsen föreslår att samtliga nyemitterade preferensaktier som registrerats efter årsstämman den 17 april 2012 eller som beslutats av stämman ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 2,50 kronor med närmast följande avstämningsdag enligt nedan.

Som avstämningsdagar för preferensaktierna föreslås;

 1. fredag den 29 juni 2012 med utdelningsdag onsdag den 4 juli 2012, för totalt 463 585 preferensaktier med ett totalt utdelningsbelopp om 1 158 962,50 kronor;
 2. fredag den 28 september 2012 med beräknad utdelningsdag onsdag den 3 oktober 2012, för totalt 1 956 560 preferensaktier med ett totalt utdelningsbelopp om 4 891 400 kronor;
 3. fredag den 28 december 2012 med beräknad utdelningsdag fredag den 4 januari 2013, för totalt 1 956 560 preferensaktier med ett totalt utdelningsbelopp om 4 891 400 kronor; och
 4. torsdag den 28 mars 2013 med beräknad utdelningsdag torsdag den 4 april 2013, för totalt 1 956 560 preferensaktier med ett totalt utdelningsbelopp om 4 891 400 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att samtliga nya preferensaktier – maximalt 4 805 968  preferensaktier – som emitteras av styrelsen med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkt 10 nedan ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 2,50 kronor per preferensaktie med närmast följande avstämningsdag enligt ovan.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, punkt 10
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet ska motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för denna extra bolagsstämma, inkluderat beslutade preferensaktier enligt punkt 7 och 8 ovan. Antalet stamaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier utgivna vid tidpunkten för, och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till trettiofem (35) procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för eller beslutade vid denna extra bolagsstämma.

Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att förvärva fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller i syfte att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner av preferensaktier som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringer av besluten, punkt 11
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vidta sådana smärre justeringar av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Övrigt
Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på stämman.

Stämmans beslut enligt punkterna 7, 8 och 10 är giltiga endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Nyckelvägen 14 i Nyköping och på bolagets webbsida, klovern.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

Nyköping 22 augusti 2012

Klövern AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 21,5 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 30 juni 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2012.