Kallelse till årsstämma i Klövern AB

2008-03-03

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
                     
* dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 28 mars 2008
 
* dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 28 mars 2008, kl. 16.00, under adress: Klövern AB, Box 1024, 611 29 Nyköping, per telefon 0155-44 33 00 eller via Klövern AB:s hemsida kelly.corem.se.
 
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden vid stämman. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 28 mars, genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga i stämman. Begäran om sådan registrering görs hos den bank eller det värdepappersinstitut som förvaltar aktierna. Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska denna insändas i original i anslutning till anmälan. Till sådan anmälan bifogas också i förekommande fall registreringsbevis.
 
I bolaget finns totalt 166 544 326 aktier och röster. Av dessa aktier är för närvarande 1 140 500 aktier återköpta och kan inte företrädas på stämman.
 
Förslag till dagordning
1.  Stämmans öppnande
2.  Val av ordförande vid stämman
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd
4.  Val av en eller två justerare
5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.  Godkännande av dagordningen
7.  Verkställande direktörens anförande
8.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9.  Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
d) avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning
10. Fastställande av antal styrelseledamöter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelse
13. Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen
14. Beslut om principer för utseende av valberedning
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier
16. Styrelsens förslag till beslut om courtagefri handel
17. Övriga ärenden
18. Stämmans avslutande
 
Förslag till beslut
Ordförande vid stämman, punkt 2
Valberedningen föreslår att Stefan Dahlbo utses till ordförande vid stämman.
 
Vinstutdelning, punkt 9 b och d
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 1,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning, innebärande rätt att erhålla utdelning, föreslås tisdagen den 8 april 2008. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC fredagen den 11 april 2008.
 
Val av styrelse mm, punkt 10 – 12
Valberedningen, bestående av Göran Almberg, valberedningens ordförande (LRF), Peter Lindh (AB Skakel), Rickard Svensson (Arvid Svensson Invest), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fonder), Erik Törnberg (Investment AB Öresund), Klas Andersson (övriga aktieägare) och Stefan Dahlbo (Klöverns styrelseordförande), föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, vilket är oförändrat jämfört med nuvarande antal. Omval föreslås av Stefan Dahlbo, Gustaf Hermelin, Lars Holmgren, Anna-Greta Lundh, Lars Rosvall och Fredrik Svensson. Till nyval föreslås Helene Olausson. Johan Piehl har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Stefan Dahlbo väljs till ordförande. Till styrelsen föreslås ett arvode om 875 000 kr, varav 250 000 kr till styrelseordföranden och 125 000 kr vardera till övriga ledamöter, vilket är oförändrat jämfört med nuvarande arvode. Till VD i Klövern utgår inget arvode. Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning.
 
Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, punkt 13
Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är följande:
 
Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år.
 
För VD gäller att den rörliga lönen ska utgå med 1 procent av bolagets resultat före skatt, till den del detta belopp överskrider fastställda driftmål för fastighetsverksamheten. Maximal bonus kan, för VD, uppgå till ett belopp motsvarande högst sex månaders grundlöner per år. Pensionspremie för VD ska uppgå till 35 procent av grundlönen och pensionsåldern till 65 år. VDs uppsägningstid är tolv månader från bolagets sida och sex månader från VDs sida. Avgångsvederlag utgår ej.
 
För övriga ledande befattningshavare gäller att maximal bonus kan uppgå till ett belopp motsvarande sex månaders grundlöner per år. Pensionspremien kan maximalt uppgå till 35 procent av grundlönen och pensionsåldern är 65 år. För övriga ledande befattningshavare är uppsägningstiden tolv månader från bolagets sida och sex månader från den anställdes sida. Avgångsvederlag utgår ej.
 
Förmåner utöver lön och pension är för samtliga i bolagsledningen sjukvårdsförsäkring, kostförmån, och del i Klöverns vinstandelsstiftelse. Bolagsledningen har rätt till tjänstebilsförmån om så är angivet i respektive anställningsavtal. Styrelsen har rätt att frångå principerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.
 
Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Bolagsledningen består för närvarande av verkställande direktör Gustaf Hermelin, finans- och informationschef Britt-Marie Einar, IT-/fastighetschef och vice VD Thomas Nilsson, transaktions- och analyschef Mattias Rickardsson, enhetschef i Kista PG Sabel, samt ekonomidirektör och vice VD Caesar Åfors.
 
Valberedning, punkt 14
Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning står i överensstämmelse med vad som beslutades på årsstämman 2007 och således varit gällande inför årsstämman 2008. Principerna finns tillgängliga på Klöverns hemsida kelly.corem.se.
 
Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier, punkt 15
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier.
 
Förvärv får ske genom köp på Stockholmsbörsen. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Överlåtelse ska kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
 
Courtagefri handel, punkt 16
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att erbjuda aktieägare att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att uppnå ett innehav motsvarande hela börsposter (en börspost = 500 aktier). Om aktieägaren innehar färre än 500 aktier kan hela innehavet säljas courtagefritt. Beslut om erbjudandetiden och de närmare villkoren föreslås överlämnas till styrelsen.
 
Övrigt
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande, samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag i övriga ärenden och motiverade yttranden enligt aktiebolagslagen, finns tillgängliga på Klöverns kontor i Nyköping från och med torsdagen den 20 mars 2008. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
 
Program vid årsstämman
15.00 Entrén till stämmolokalen öppnas
16.00 Årsstämman öppnas
 
Efter stämman bjuds på lätt förtäring.
 
Nyköping, 3 mars 2008
 
Klövern AB (publ)
 
Styrelsen
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har idag geografiska enheter i tio städer/orter; Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2007 uppgick fastigheternas värde till ca 12,2 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 309 mkr. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora företag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: kelly.corem.se