Kallelse till årsstämma i Klövern AB (publ)

2007-02-26

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

* dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som görs av
VPC AB avseende förhållandena torsdagen 22 mars 2007

* dels anmäla sitt deltagande till Klövern senast torsdagen den 22
mars 2007 kl 16.00

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:

* per post till Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping
* per telefon 0155-44 33 00
* per fax 0155-44 33 22
* eller via Klöverns hemsida kelly.corem.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer,
adress och telefonnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att
få delta i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn
hos VPC AB i så god tid att omregistreringen är utförd torsdagen den
22 mars 2007. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan
omregistrering göras i god tid till förvaltaren före nämnda dag.

I de fall ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in
till bolaget i samband med anmälan. Ombud för aktieägare ska uppvisa
skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får
vara äldre än ett år. Om fullmaktsgivaren är juridisk person, ska
registreringsbevis eller annan handling uppvisas som utvisar
firmatecknares behörighet.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen (se nedan)
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
d) avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om
vinstutdelning (se nedan)
10. Fastställande av antal styrelseledamöter (se nedan)
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (se nedan)
12. Årsstämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som
styrelsevalet gäller, har i andra företag och organisationer
13. Val av styrelse och revisorer (se nedan)
14. Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor
för bolagsledningen (se nedan)
15. Principer för utseende av valberedning (se nedan)
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta
bolagets egna aktier (se nedan)
17. Styrelsens förslag till beslut om courtagefri handel (se nedan)
18. Övriga ärenden
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Utdelning, punkt 9 b och d
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för år 2006 lämnas med
1,25 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås
måndagen den 2 april 2007. Beslutar årsstämman enligt förslaget,
beräknas kontantutdelningen komma att utsändas av VPC AB torsdagen
den 5 april 2007.

Val av styrelse mm, punkt 10, 11 och 13
Valberedningen, dvs de representanter för bolagets aktieägare som
utsetts att tillsammans ta fram förslag på styrelse, består av
följande representanter; Göran Almberg, valberedningens ordförande
(LRF), Rickard Svensson (Arvid Svensson Invest), Bo Jansson (Skandia
Liv), Erik Törnberg (Investment AB Öresund), Klas Andersson
(representerande övriga aktieägare) och Stefan Dahlbo (Klöverns
styrelseordförande) föreslår att styrelsen ska bestå av sju
ledamöter, vilket är oförändrat jämfört med nuvarande antal. Omval
föreslås av Stefan Dahlbo, Gustaf Hermelin, Lars Holmgren, Anna-Greta
Lundh, Johan Piehl, Lars Rosvall och Fredrik Svensson. Valberedningen
föreslår att Stefan Dahlbo väljs till ordförande. Till styrelsen
föreslås ett arvode om 875.000 kr, varav 250.000 kr till
styrelseordföranden och 125.000 kr vardera till övriga ledamöter,
vilket är oförändrat jämfört med nuvarande arvode. Till VD i Klövern
utgår inget arvode. Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt
räkning.

Till revisorer föreslås omval av det auktoriserade revisionsbolaget
Ernst & Young AB för en mandatperiod om fyra år med auktoriserade
revisorn Mikael Ikonen som huvudansvarig för uppdraget. Nuvarande
huvudansvarig revisor Björn Fernström, som varit revisor i bolaget
sedan 2000, kan på grund av gällande rotationsregler ej omväljas.

Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för bolagsledningen, punkt 14
Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen är följande:

Månatlig grundlön ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och
beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen
omprövas varje år.

För VD gäller att den rörliga lönen ska utgå med 1 procent av
bolagets resultat före skatt, till den del detta belopp överskrider
fastställda driftmål för fastighetsverksamheten. Årlig maximal bonus
kan, för VD, uppgå till ett belopp motsvarande högst sex månatliga
grundlöner. Pensionspremie för VD kan maximalt uppgå till 35 procent
av grundlönen och pensionsåldern är 65 år. VDs uppsägningstid är tolv
månader från bolagets sida och sex månader från VDs sida.
Avgångsvederlag utgår ej.

För övriga ledande befattningshavare gäller att maximal årlig bonus
kan uppgå till ett belopp motsvarande sex månatliga grundlöner.
Pensionspremien kan maximalt uppgå till 35 procent av grundlönen och
pensionsåldern är 65 år. För övriga ledande befattningshavare är
uppsägningstiden maximalt tolv månader från bolagets sida och sex
månader från den anställdes sida. Avgångsvederlag utgår ej för fyra
av fem övriga ledande befattningshavare. För en ledande
befattningshavare gäller villkor om avgångsvederlag, utöver ovan
nämnda uppsägningstid, innebärande tolv månadslöner vid uppsägning
från bolagets sida.

Förmåner utöver lön och pension är för samtliga i bolagsledningen
sjukvårdsförsäkring, kostförmån och del i Klöverns
vinstandelsstiftelse. VD och tre övriga i bolagsledningen har
tjänstebilsförmån. En person i övriga bolagsledningen har rätt till
hemservice.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall
finns särskilda skäl för detta.

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga
medlemmar av ledningsgruppen. Bolagsledningen består för närvarande
av verkställande direktören Gustaf Hermelin, informationschefen
Britt-Marie Einar, enhetschefen i Kista Tomas Hermansson,
ekonomidirektören Anders Lundquist, fastighetschefen Thomas Nilsson
och finanschefen Caesar Åfors.

Valberedning, punkt 15
Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning,
står i överensstämmelse med vad som beslutades på årsstämman 2006 och
således varit gällande inför årsstämman 2007. Principerna finns att
läsa på Klöverns hemsida, kelly.corem.se.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta
bolagets egna aktier, punkt 16
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett
bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och
överlåta egna aktier. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande
kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat
aktieägarvärde, samt att kunna överlåta aktier i samband med
finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom
betalning med bolagets egna aktier.

Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till
högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av
bolagets utgivna aktier. Förvärv får ske genom köp på
Stockholmsbörsen. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som
vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna
aktier. Överlåtelse ska kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband
med fastighets- eller företagsförvärv. Ersättning för överlåtna
aktier kan erläggas kontant, genom apport, kvittning eller eljest med
villkor.

Courtagefri handel, punkt 17
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att erbjuda aktieägare att
courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att
uppnå ett innehav motsvarande hela börsposter (en börspost = 500
aktier). Om aktieägaren innehar färre än 500 aktier kan hela
innehavet säljas courtagefritt. Beslut om erbjudandetiden och de
närmare villkoren föreslås överlämnas till styrelsen.

Övrigt
Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga
förslag i övriga ärenden finns tillgängliga på Klöverns kontor i
Nyköping från och med onsdagen den 7 mars 2007. Kopior av
handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Program vid årsstämman
15.00 Entrén till stämmolokalen öppnas
16.00 Årsstämman öppnas

Efter stämman bjuds på lätt förtäring.

Nyköping, 26 februari 2007

Klövern AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33,
anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29
35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar
fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter
i tolv städer/orter; Borås, Eskilstuna, Kalmar, Karlstad, Kista,
Linköping, Norrköping, Nyköping, Uppsala, Täby, Västerås och Örebro.
Per den 31 december 2006 uppgick fastigheternas värde till ca 10,7
miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 070 mkr.
Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens nordiska lista för
medelstora företag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida:
kelly.corem.se