Kallelse till årsstämma i Klövern AB (publ)

2012-03-14

Aktieägarna i Klövern AB (publ) kallas härmed till årsstämma, tisdag den 17 april 2012, kl. 16.00, i Kistamässan, Kistagången 1 i Kista, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 15.00.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska;

(i)                  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 11 april 2012,

(ii)                dels skriftligen anmäla sig till bolaget senast onsdag den 11 april 2012, kl. 12.00, under adress: Klövern AB, Box 1024, 611 29 Nyköping, per telefon 0155-44 33 00 eller via webbsidan, klovern.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden vid årsstämman.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före onsdag den 11 april 2012, genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta på årsstämman. Begäran om sådan registrering görs hos den bank eller det värdepappersinstitut som förvaltar aktierna.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adressen ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbsida, klovern.se, eller sänds till aktieägare som så önskar.

I bolaget finns totalt 178 252 500 aktier, varav 166 544 360 utgörs av stamaktier med en röst per aktie och 11 708 140 av preferensaktier med en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 167 715 174.

5 741 463 stamaktier och 143 536 preferensaktier är återköpta av bolaget självt och kan inte företrädas på årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om:

a)     fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b)    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c)     ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

d)    avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag
 2. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 4. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag
 5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 6. Beslut avseende valberedningens sammansättning
 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 10. Övriga ärenden
 11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Ordförande vid stämman, punkt 2
Valberedningen föreslår att Fredrik Svensson utses till ordförande vid årsstämman.

Vinstutdelning, punkt 9 b och d
Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2011 om 1,25 kronor per stamaktie och 10 kronor per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per preferensaktie ska fördelas på fyra betalningar om vardera 2,50 kronor.

Som avstämningsdag för utdelning för stamaktie föreslås fredag den 20 april 2012 med beräknad utdelningsdag onsdag den 25 april 2012.

Som avstämningsdagar för preferensaktie föreslås;
(i)             fredag den 29 juni 2012 med beräknad utdelningsdag onsdag den 4 juli 2012;

(ii)            fredag den 28 september 2012 med beräknad utdelningsdag onsdag den 3 oktober 2012;

(iii)           fredag den 28 december 2012 med beräknad utdelningsdag fredag den 4 januari 2013; och

(iv)          torsdag den 28 mars 2013 med beräknad utdelningsdag torsdag den 4 april 2013.

Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel om 166 568 725 kronor balanseras i ny räkning.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden samt val av styrelse och revisorer, punkt 10 – 13
Valberedningen, bestående av Patrik Essehorn, valberedningens ordförande (Corem Property Group), Rickard Svensson (Arvid Svensson Invest), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fonder), Lars Höckenström (Rutger Arnhult via bolag), Bo Forsén (Brinova Inter), Samir Taha (övriga aktieägare) och Fredrik Svensson (Klöverns styrelseordförande), föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, vilket är en minskning med två ledamöter jämfört med nuvarande antal ledamöter. Valberedningen föreslår att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inte ändra styrelsens arvoden från föregående år, med undantag för att styrelsen bör minska med två ledamöter, och att styrelsens arvoden därmed ska uppgå till totalt 700 000 kronor, varav 280 000 kronor ska utgöra arvode för styrelseordföranden och 140 000 kronor ska utgöra arvode för respektive styrelseledamot. Styrelseledamot som samtidigt är verkställande direktör ska inte erhålla något styrelsearvode.

Revisorernas arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja följande styrelseledamöter;
(i)             Fredrik Svensson;

(ii)            Rutger Arnhult;

(iii)           Ann-Cathrin Bengtson;

(iv)          Eva Landén; och

(v)           Anna-Greta Lundh.

Gustaf Hermelin och Erik Paulsson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Fredrik Svensson väljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att för tiden intill nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisorer med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 14
Med ledande befattningshavare i bolaget avses den verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Ersättningsutskottet, som består av styrelsen förutom den verkställande direktören, bereder frågan om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för tiden intill slutet av nästa årsstämma innefattar följande huvudpunkter:

Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. För den verkställande direktören gäller att ingen rörlig ersättning kan utgå och för övriga ledande befattningshavare med maximalt tre månatliga grundlöner per år.

Pensionspremier för ledande befattningshavare kan uppgå till maximalt 35 procent av grundlönen och pensionsåldern är 65 år.

Ledande befattningshavares uppsägningstid ska vara tolv månader från bolagets sida och sex månader från ledande befattningshavares sida. Avgångsvederlag utgår ej.

Förmåner utöver lön, rörlig ersättning och pension utgår för samtliga ledande befattningshavare i form av tjänstebil, sjukvårdsförsäkring, kostförmån och del i Klöverns vinstandelsstiftelse.

Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen, ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Valberedningens sammansättning, punkt 15
Valberedningen föreslår oförändrade principer för utseende av valberedning. Dessa står i överensstämmelse med vad som beslutades på årsstämman 2011. Principerna finns tillgängliga på Klöverns webbsida, klovern.se.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier, punkt 16
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande att, längst under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande:

Förvärv får ske av högst så många egna stam- och preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stam- respektive preferensaktier efter förvärv, uppgår till högst 10 procent av samtliga registrerade stam- respektive preferensaktier i bolaget. Förvärv får ske genom handel på den reglerade marknadsplatsen NASDAQ OMX Stockholm. Betalning för de förvärvade aktierna ska erläggas kontant.

Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut genom handel på NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor.

Förvärv och överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Styrelsens förslag till bemyndigande syftar till att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Antalet återköpta aktier uppgår, vid tidpunkten för kallelsen, till 5 884 999 motsvarande 3,3 procent av totalt antal registrerade aktier. De återköpta aktierna består av 5 741 463 stamaktier och 143 536 preferensaktier, vilka inte kan företrädas vid årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, punkt 17
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet ska motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2012. Antalet stamaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till 10 procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2012, och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio 10 procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2012.

Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av
2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att förvärva fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller i syfte att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringer av besluten, punkt 18
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Övrigt
Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

Årsstämmans beslut enligt punkterna 16 och 17 är giltiga endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Nyckelvägen 14 i Nyköping och på bolagets webbsida, klovern.se, senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman.

Program vid årsstämman
15.00 Entrén till stämmolokalen öppnas
16.00 Årsstämman öppnas

Efter stämman bjuds på lätt förtäring.

Nyköping 14 mars 2012

Klövern AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 14,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,6 miljarder kronor per den 31 december 2011. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2012.