Kallelse till årsstämma i Klövern AB

2008-03-03

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

* dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 28
mars 2008

* dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 28 mars 2008, kl.
16.00, under adress: Klövern AB, Box 1024, 611 29 Nyköping, per
telefon 0155-44 33 00 eller via Klövern AB:s hemsida kelly.corem.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav
samt eventuella biträden vid stämman. Aktieägare som valt att
förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 28 mars,
genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn för att erhålla rätt att deltaga i stämman. Begäran om sådan
registrering görs hos den bank eller det värdepappersinstitut som
förvaltar aktierna. Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska denna
insändas i original i anslutning till anmälan. Till sådan anmälan
bifogas också i förekommande fall registreringsbevis.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
d) avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning
10. Fastställande av antal styrelseledamöter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelse
13. Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för
bolagsledningen
14. Beslut om principer för utseende av valberedning
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta
bolagets egna aktier
16. Styrelsens förslag till beslut om courtagefri handel
17. Övriga ärenden
18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Ordförande vid stämman, punkt 2
Valberedningen föreslår att Stefan Dahlbo utses till ordförande vid
stämman.

Vinstutdelning, punkt 9 b och d
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 1,50 kr per aktie.
Som avstämningsdag för utdelning, innebärande rätt att erhålla
utdelning, föreslås tisdagen den 8 april 2008. Beslutar årsstämman
enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC
fredagen den 11 april 2008.

Val av styrelse mm, punkt 10 – 12
Valberedningen, bestående av Göran Almberg, valberedningens
ordförande (LRF), Peter Lindh (AB Skakel), Rickard Svensson (Arvid
Svensson Invest), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar
fonder), Erik Törnberg (Investment AB Öresund), Klas Andersson
(övriga aktieägare) och Stefan Dahlbo (Klöverns styrelseordförande),
föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, vilket är
oförändrat jämfört med nuvarande antal. Omval föreslås av Stefan
Dahlbo, Gustaf Hermelin, Lars Holmgren, Anna-Greta Lundh, Lars
Rosvall och Fredrik Svensson. Till nyval föreslås Helene Olausson.
Johan Piehl har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Stefan
Dahlbo väljs till ordförande. Till styrelsen föreslås ett arvode om
875 000 kr, varav 250 000 kr till styrelseordföranden och 125 000 kr
vardera till övriga ledamöter, vilket är oförändrat jämfört med
nuvarande arvode. Till VD i Klövern utgår inget arvode. Till
revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen, punkt 13
Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen är följande:

Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta
den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas
varje år.

För VD gäller att den rörliga lönen ska utgå med 1 procent av
bolagets resultat före skatt, till den del detta belopp överskrider
fastställda driftmål för fastighetsverksamheten. Maximal bonus kan,
för VD, uppgå till ett belopp motsvarande högst sex månaders
grundlöner per år. Pensionspremie för VD ska uppgå till 35 procent av
grundlönen och pensionsåldern till 65 år. VDs uppsägningstid är tolv
månader från bolagets sida och sex månader från VDs sida.
Avgångsvederlag utgår ej.

För övriga ledande befattningshavare gäller att maximal bonus kan
uppgå till ett belopp motsvarande sex månaders grundlöner per år.
Pensionspremien kan maximalt uppgå till 35 procent av grundlönen och
pensionsåldern är 65 år. För övriga ledande befattningshavare är
uppsägningstiden tolv månader från bolagets sida och sex månader från
den anställdes sida. Avgångsvederlag utgår ej.

Förmåner utöver lön och pension är för samtliga i bolagsledningen
sjukvårdsförsäkring, kostförmån, och del i Klöverns
vinstandelsstiftelse. Bolagsledningen har rätt till tjänstebilsförmån
om så är angivet i respektive anställningsavtal. Styrelsen har rätt
att frångå principerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl
för detta.

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga
medlemmar av ledningsgruppen. Bolagsledningen består för närvarande
av verkställande direktör Gustaf Hermelin, finans- och
informationschef Britt-Marie Einar, IT-/fastighetschef och vice VD
Thomas Nilsson, transaktions- och analyschef Mattias Rickardsson,
enhetschef i Kista PG Sabel, samt ekonomidirektör och vice VD Caesar
Åfors.

Valberedning, punkt 14
Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning
står i överensstämmelse med vad som beslutades på årsstämman 2007 och
således varit gällande inför årsstämman 2008. Principerna finns
tillgängliga på Klöverns hemsida kelly.corem.se.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna
aktier, punkt 15
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett
bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och
överlåta egna aktier. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande
kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat
aktieägarvärde, samt att kunna överlåta aktier i samband med
finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom
betalning med bolagets egna aktier.

Förvärv får ske genom köp på Stockholmsbörsen. Förvärv får ske av
högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av
samtliga bolagets utgivna aktier. Överlåtelse ska kunna ske såväl på
Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv.
Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom
apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Courtagefri handel, punkt 16
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att erbjuda aktieägare att
courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att
uppnå ett innehav motsvarande hela börsposter (en börspost = 500
aktier). Om aktieägaren innehar färre än 500 aktier kan hela
innehavet säljas courtagefritt. Beslut om erbjudandetiden och de
närmare villkoren föreslås överlämnas till styrelsen.

Övrigt
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande, samt
styrelsens och valberedningens fullständiga förslag i övriga ärenden
och motiverade yttranden enligt aktiebolagslagen, finns tillgängliga
på Klöverns kontor i Nyköping från och med torsdagen den 20 mars
2008. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Program vid årsstämman
15.00 Entrén till stämmolokalen öppnas
16.00 Årsstämman öppnas

Efter stämman bjuds på lätt förtäring.

Nyköping, 3 mars 2008

Klövern AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662
48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12,
070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter
kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner.
Klövern har idag geografiska enheter i tio städer/orter; Borås,
Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala,
Västerås och Örebro. Per den 31 december 2007 uppgick fastigheternas
värde till ca 12,2 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis
var ca 1 309 mkr. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i
Stockholm, medelstora företag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida:
kelly.corem.se