Information gällande tidigare kommunicerad fondemission av stamaktier av serie B

2014-12-02

Vid extra bolagsstämma i Klövern AB (publ) den 22 oktober 2014 beslutades om en fondemission genom vilken en (1) stamaktie av serie A ska berättiga till tio (10) nya stamaktier av serie B med en tiondels (1/10) röst.

  • Sista dag för handel i stamaktie av serie A inklusive rätt att erhålla nya stamaktier av serie B är den 3 december 2014
  • Första dag för handel i stamaktie av serie A exklusive rätt att erhålla nya stamaktier av serie B är den 4 december 2014
  • Avstämningsdag för rätt att erhålla nya stamaktier av serie B är den 5 december 2014
  • Första dag för handel med nya stamaktier av serie B är den 9 december 2014
  • Klöverns stamaktier av serie B kommer att handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamnet KLOV B med ISIN-koden SE0006425401
  • Innehavare av stamaktier av serie A behöver inte vidta några åtgärder för att delta i fondemissionen utan kommer automatiskt erhålla nya stamaktier av serie B.

Vid extra bolagsstämma beslutades även om att införa ett omvandlingsförbehåll i bolagsordningen varigenom ägare av stamaktier av serie A vid vissa givna tider kan begära att stamaktier av serie A omvandlas till stamaktier av serie B.

Totalt antal utestående stamaktier efter genomförd fondemission uppgår till 1 831 987 960 varav 166 544 360 stamaktier av serie A och 1 665 443 600 stamaktier av serie B. Stamaktierna av serie A och serie B medför samma ekonomiska rättigheter. Genom fondemissionen emitteras 1 665 443 600 stamaktier av serie B vilket ökar aktiekapitalet med 1 665 443 600 kronor. Totalt uppgår aktiekapitalet efter genomförd fondemission till 1 864 875 960 kronor, fördelat på 166 544 360 stamaktier av serie A, 1 665 443 600 stamaktier av serie B och 32 888 000 preferensaktier. Efter genomförd fondemission kommer totalt antal utestående röster i bolaget att uppgå till 336 377 520 röster. Bolagets preferensaktier omfattas inte av fondemissionen.

Då fondemissionen innebär en teoretisk minskning av aktiekursen per stamaktie, beslutade extra bolagsstämman den 22 oktober 2014 även om en sammanläggning, en så kallad omvänd split, varvid två (2) aktier, av samma aktieslag, slås samman till en (1) aktie av samma aktieslag. Sammanläggningen omfattar samtliga aktieslag. Styrelsen har beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara den 22 december 2014. Ytterligare information gällande sammanläggningen kommer att offentliggöras vid ett senare tillfälle.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 29 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 2,9 miljarder kronor per den 30 september 2014. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, E-post: info@klovern.se.
 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
2 december 2014.