HFD prövar inte Klöverns yrkande om underskottsavdrag

2011-09-08

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD, fd Regeringsrätten) har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för Klöverns yrkande om ytterligare underskottsavdrag på nära 5 miljarder kronor. Frågan går inte att överklaga utan är därmed slutligen avgjord.

Utfallet påverkar inte Klöverns resultat- eller balansräkning.

”I och med HFDs beslut ligger kammarrättens tidigare dom i underskottsavdragsfrågan, som säger att någon försäljning av ett dotterbolag inte ägt rum före stoppdagen för avdrag, fast. Detta trots att civilrättsligt bindande avtal ingicks vid rätt tidpunkt. För en vanlig dödlig är det svårt att finna logiken i det resonemanget”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin och menar att det är negativt för Sverige när civilrätt och skatterätt inte hänger ihop.

I det pågående målet om oriktig uppgift och skattetillägg i förvaltningsrätten till följd av Klöverns ursprungliga yrkande om ovan nämnda underskottsavdrag handlar sakfrågan dock inte om avyttring skett eller ej, eller vid vilken tidpunkt, utan om att Skatteverket då var av uppfattningen att avyttring faktiskt skett vid rätt tidpunkt, men till ett bolag under Klöverns ledning.

”Eftersom den nu fastslagna kammarrättsdomen avgjordes på en helt annan grund än avyttring mellan bolag under gemensam ledning saknas stöd för Skatteverkets uppfattning om oriktig uppgift i avdragsyrkandet. Skattetilläggsbeslutet skall därför undanröjas”, säger Klöverns ombud Thomas Andersson, Deloitte, och Börje Leidhammar Wistrand advokatbyrå.

”När det gäller skattetilläggsfrågan är jag även fullkomligt trygg med att vi helt öppet lämnat riktiga uppgifter för det fall frågan om avyttring mellan bolag under gemensam ledning och oriktig uppgift prövas av Förvaltningsrätten”, säger Gustaf Hermelin.

Nyköping, 8 september 2011

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, 0155-44 33 10/070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

 

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 14,2 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,5 miljarder kronor per den 30 juni 2011. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.

 

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se.

 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2011.