Försäljningen av Adcores utlandsverksamhet mm.

2001-07-03

Som tidigare meddelats har styrelsen för Adcore träffat ett avtal om avyttring av utlands-verksamheten. Avyttringen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma i Adcore samt av att köparen slutligt säkerställer nödvändig finansiering. Köparen har meddelat att man, villkorat av utfallet av köparens due diligence som skall slutföras under innevarande vecka, redan idag har säkerställt det riskkapital som är nödvändigt för genomförande av förvärvet samt för verksamhetens bedrivande.

Köparen har dessutom framfört att en förändring har ägt rum i ägarbilden i köparbolaget, med innebörd att Martin Hauge, tidigare VD för Adcores danska verksamhet, inte längre ingår i ägarkretsen. Martin Hauge har dessutom beslutat att omgående lämna sin anställning i Adcore för att bli anställd i köparbolaget. Köparbolaget kommer initialt att ägas av Svein Stavelin ensam. Svein Stavelin kommer närmast från en befattning som VD i det norska konsultbolaget Ementor, ett bolag inom Merkantildatasfären. Vidare har köparbolaget framfört att ett erbjudande har lämnats om framtida minoritetsaktieägande till Martin Hauge och ledande befattningshavare inom utlandsverksamheten.

Köparen har till Adcore meddelat att förändringarna i ägarbilden har tillkommit i avsikt att undanröja alla eventuella orosmoment för affärens genomförande och på så sätt har köparen kunnat säkra behovet av riskvilligt kapital till köparbolaget.

De nu aviserade förändringarna medför inga andra konsekvenser för Adcore eller för affärens genomförande än att LEO-lagens bestämmelser inte längre är tillämpliga. Adcores styrelse har med anledning av affärens betydelse valt att fortfarande låta pröva frågan om försäljningen på den extra bolagsstämman den 9 juli 2001.

Styrelsen för Adcore fastställde i går de slutliga villkoren för det föreslagna incitament-programmet till bolagets nytillträdda VD. Emissionskursen för skuldebrevet med vidhängande optionsrätter har fastställts till 4.132.000 kronor. Villkoren finns tillgängliga hos bolaget och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm den 3 juli 2001, Adcore AB (publ)