EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ADCORE AB

2001-08-28

Aktieägarna i

Adcore AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 12 september 2001 klockan 8.00 hos bolaget, Kungsgatan 48, plan 2, Stockholm

Anmälan mm

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 31 augusti 2001,

dels senast klockan 16.00 fredagen den 7 september 2001 anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress Adcore AB, Att: Caroline Martinsson, Box 3216, 103 64 Stockholm, eller per fax 08-635 80 03 eller via e-post bolagsstamma@adcore.com. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 31 augusti 2001, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av styrelsens beslut om emission av ett skuldebrev förenat med 4.000.000 optionsrätter till nyteckning (se nedan)

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan)

9. Stämmans avslutande

Godkännande av styrelsens beslut om emission av ett skuldebrev förenat med 4.000.000 optionsrätter till nyteckning (ärende 7)

Styrelsen har beslutat emittera ett skuldebrev om nominellt 1.000 kronor förenat med 4.000.000 teckningsoptioner, varvid envar teckningsoption ger rätt att, till en kurs om 1,44 kronor, teckna en ny aktie i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 400.000 kronor. Beslutet, vilket är föremål för bolagsstämmans godkännande, har vidare följande huvudsakliga innehåll. Rätt att teckna skuldebrevet förenat med avskiljbara teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Net Equity Holding BV. Emissionen av skuldebrevet förenat med avskiljbara teckningsoptioner skall vara villkorad av att Net Equity Holding BV senast den 12 september 2001 har lämnat och inbetalt ett s k bridgelån om 25.000.000 kronor till bolaget. För skuldebrevet förenat med teckningsoptionerna skall 1.000 kronor erläggas. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att lånet med teckningsoptionerna utgör ett komplement och en förutsättning för en så kallad bridge-finansiering för bolaget vilken styrelsen bedömer vara till fördel för aktieägarna under rådande omständigheter. Emissionskursen har fastställts utifrån en marknadsmässig prissättning.

Styrelsens beslut innebär avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt varför stämmans godkännande är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (ärende 8)

Med anledning av att styrelseledamoten Göran Wågström har avgått föreslås att bolaget skall ha fyra styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

Styrelsens fullständiga beslut enligt ärende 7 jämte handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer från och med den 5 september 2001 att hållas tillgängliga hos bolaget på adressen Adcore AB, Kungsgatan 48, Stockholm samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i augusti 2001

Adcore AB (publ)

Styrelsen

Adcore – Digital Business Creators

Adcore är ett ledande konsultföretag inom digital affärsutveckling. Vi arbetar med tre erbjudanden: Strategisk rådgivning, transformering av affärsmodeller och implementering av teknologi. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O – lista (Attract 40, ticker ADCO). Adcores största kunder är Ericsson, SEB, Telia, SAS och ABB.